Oglasi i konkursi

 

(za društvene organizacije, saveze i udruženja građana kojima su na konkursu odobrena sredstva za realizaciju projekata)

 

OGLASI I KONKURSI

Rani javni uvid u elaborat za izradu izmena i dopuna Plana generalne regulacije ''Bagljaš'' u Zrenjaninu

 • Oglašava: Grad Zrenjanin,  Gradska uprava, Odeljenje za urbanizam
 • Rani javni uvid traje od: 02. decembra 2022. god.  do 17. decembra 2022.god.
 • tekstualni deo
 • grafički deo

Javni poziv za dodelu pomoći u ogrevnim drvima sa prevozom za socijalno ugrožene porodice izbeglica i interno raseljenih lica na teritoriji grada Zrenjanina

Oglašava: Grad Zrenjanin - Poverenik za izbeglice i migracije
Rok za prijavu: 9. decembar 2022. 

Dokumentacija:

Javni oglas o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina prikupljanjem pismenih ponuda
 • Oglašava: Grad Zrenjanin
 • Poslednji dan za prijem ponuda: 26.12.2022. godine
 • Otvaranje ponuda: 29.12.2022. godine u 10.00 časova 

Odluka o dodeli bespovratnih sredstava krajnjim korisnicima za sprovođenje mera energetske sanacije na teritoriji grada Zrenjanina

 • Odluka doneta: 18.11.2022. godine
Javni poziv za izbor korisnika za utvrđivanje prava na subvenciju - energetski vaučer za plaćanje dela energenata za socijalno ugrožena domaćinstva sa teritorije grada Zrenjanina
 • Oglašava: Grad Zrenjanin
 • Rok za podnošenje prijava: 01.12.2022. godine
 • Prijavni obrazac

JAVNI KONKURS ZA ORGANIZOVANJE SPROVOĐENJA JAVNIH RADOVA OD INTERESA ZA GRAD ZRENJANIN U 2022. GODINI

Javni poziv za prezentaciju

Urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju proizvodnog objekta, na parceli kat. br. 15365/101 KO Zrenjanin I, u radnoj zoni “Jugoistok I“ u Zrenjaninu, odgovorni urbanista Ljubica Ćulibrk Santrač iz Arhitektonskog studija ''Nuova'', podnosioca zahteva “Kalmes” d.o.o., Vojvode Petra Bojovića br. 2, Zrenjanin

 • Oglašava: Grad Zrenjanin, Gradska uprava, Odeljenje za urbanizam
 • Javna prezentacija traje od: 04. novembra 2022. god.  do 14. novembra 2022.god.
 • Urbanistički projekat
KONAČNA RANG LISTA KRAJNJIH KORISNIKA za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji grada Zrenjanina za 2022. god.

Rani javni uvid u elaborat za izradu izmena i dopuna Plana generalne regulacije ''Gradnulica'' u Zrenjaninu

 • Oglašava: Grad Zrenjanin,  Gradska uprava, Odeljenje za urbanizam
 • Rani javni uvid traje od: 21. oktobra 2022. god.  do 05. novembra 2022.god.
 • tekstualni deo
 • grafički deo

Rešenje o raspodeli sredstava za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica za 2022. godinu

 • Doneto: 18.10.2022. godine

JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava za ekonomsko osnaživanje mladih na teritoriji grada Zrenjanina za 2022. godinu

KONAČNA LISTA korisnika pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti i dodelu pomoći u građevinskom materijalu i opremi za adaptaciju ili popravku predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti 

ODLUKA

 • Oglašava: Grad Zrenjanin

Lista za sufinansiranje projekata sportskih organizacija u gradu Zrenjaninu za 2022. godinu

Lista rangiranja za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica u 2022. godini

Doneto: 11.10.2022. godine

JAVNI KONKURS za radno mesto koje se popunjava u Gradskoj upravi grada Zrenjanina

 • Rok za prijavu kandidata: 22. oktobar 2022. god.
 • Izjava

PREDLOG LISTE reda prvenstva korisnika pomoći za kupovinu seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti i dodelu pomoći u građevinskom materijalu i opremi za adaptaciju ili popravku predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno odgovarajuće nepokretnosti 

 • Oglašava: Grad Zrenjanin 
PRELIMINARNA RANG LISTA KRAJNJIH KORISNIKA za sufinansiranje mera energetske sanacije, porodičnih kuća, stanova i stambenih zgrada koje se odnose na unapređenje termičkog omotača, termotehničkih instalacija i ugradnje solarnih kolektora za centralnu pripremu potrošne tople vode na teritoriji grada Zrenjanina za 2022. god

JAVNI POZIV za dodelu bespovratnih sredstava  za ekonomsko osnaživanje žena i podsticanja razvoja   ženskog preduzetništva kroz finansijsku podršku u poslovanju na teritoriji grada Zrenjanina za 2022. godinu

Konkurs za raspodelu sredstava za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica za 2022. godinu

Javni poziv za regresiranje troškova prigradskog prevoza studenata
Javni poziv za refundiranje troškova međumesnog prevoza studenata

Javni poziv za sufinansiranje aktivnosti stručnog usavršavanja učenika srednjih škola i studenata u 2022. godini 

Javna rasprava o Nacrtu Lokalnog akcionog plana za rodnu ravnopravnost grada Zrenjanina za period od 2022-2027. godine

Konkurs za raspodelu sredstava za sufinansiranje projekata iz oblasti sporta u gradu Zrenjaninu za 2022. godinu

Obaveštenje o mogućnosti uvida u deo posebnog biračkog spiska nacionalne manjine za područje grada Zrenjanina

OBAVEŠTENJE ZA UČENIKE SREDNJIH  ŠKOLA - PUTNIKE sa prebivalištem na teritoriji grada Zrenjanina

 • Organizacija: Grad Zrenjanin
 • Rok: školska 2022/2023. godina
OBAVEŠTENJE

Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2022. godinu

 • Doneto: 31.08.2022. godine

Predlog o raspodeli sredstava sa obrazloženjem

 • Doneto: 25.08.2022. godine
Konačna lista reda prvenstva o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu ispunjenosti uslova i broja osvojenih bodova, za 25 stambenih jedinica u Kleku
Rešenje o obrazovanju i imenovanju Konkursne komisije za ocenu projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2022. godini

OBAVEŠTENJE o proceduri, vremenu, načinu i uslovima za podnošenje prijava za utvrđivanje ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na kupovinu stana za lokacije Kraljevo, Kragujevac, Sremska Mitrovica i Vranje

Javni poziv za ostvarivanje prava korišćenja bez plaćanja naknade poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Zrenjanina za 2023. godinu

Javni poziv za dokazivanje prava prečeg zakupa poljoprivrednog zemljišta u državnoj svojini na teritoriji Grada Zrenjanina za 2023. godinu

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2022. godini
Javni poziv za prezentaciju Urbanističkog projekta urbanističko-arhitektonske razrade lokacije za izgradnju verskog objekta, pravoslavnog Hrama Svetog Save, „V“ kategorije, na parceli kat. br. 14619/149 KO Zrenjanin I, u Ulici Drvarskoj, naselju Mužlja u Zrenjaninu,  odgovornog urbaniste Nine Stojanović (Mitranić) iz samostalnog ateljea za građevinsko projektovanje i inženjering „Rad projekt“, podnosioca zahteva Srpske pravoslavne crkve, Eparhije banatske, Crkvene opštine Zrenjanin.
 • Oglašava: Grad Zrenjanin,  Gradska uprava, Odeljenje za urbanizam
 • Javna prezentacija traje od: 08. jula 2022. god.  do 15. jula 2022.god.

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava domaćinstvima i stambenim zajednicama za energetsku sanaciju stambenih zgrada, porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Zrenjanina z a2022. godinu

 • Raspisuje: Grad Zrenjanin
 • Rok: 31.07.2022. godine

Prilozi:

Preliminarana lista direktnih korisnika na osnovu Javnog poziva za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije u domaćinstvima na teritoriji grada Zrenjanina

Oglas o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća “Vodovod i kanalizacija” Zrenjanin

 • Objavljuje: Skupština grada Zrenjanina 
 • Rok: 30 dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije

Oglas o javnom konkursu za izbor direktora Javnog komunalnog preduzeća “Čistoća i zelenilo” Zrenjanin

 • Objavljuje: Skupština grada Zrenjanina 
 • Rok: 30 dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije

Javni poziv za dodelu pomoći porodicama izbeglica za kupovinu seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti i jednokratne pomoći u građevinskom materijalu i opremi za popravku ili adaptaciju predmetne seoske kuće sa okućnicom odnosno odgovarajuće nepokretnosti na teritoriji grada Zrenjanina  

Javni poziv za učešće privrednih subjekata u sprovođenju mera energetske sanacije  stambenih objekata na teritoriji grada Zrenjanina

 • Organizacija: Grad Zrenjanin
 • Rok: do 10.06.2022. godine

Obaveštenje o načinu ostvarivanja prava na dodelu državne pomoći za pribavljanje prve nekretnine po osnovu rođenja deteta

 • Organizacija: Grad Zrenjanin

Obrasci:

Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine oglašava izmenu oglasa o javnom uvidu u Nacrt Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine i izveštaj o Strateškoj proceni uticaja Regionalnog prostornog plana Autonomne pokrajine Vojvodine od 2021. do 2035. godine na životnu sredinu

Rešenje o raspodeli sredstava po raspisanom Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2022. godini

 • Doneto: 26.04.2022. godine

Predlog o raspodeli sredstava Komisije za ocenu projekata podnetih po Javnom pozivu za učešće na Konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2022. godini

 • Doneto: 18.04.2022. godine

Rešenje o obrazovanju i imenovanju konkursne komisije za ocenu projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2022. godini

 • Oglašava: Grad Zrenjanin
 • Doneto: 13.04.2022. godine

Predlog liste korisnika pomoći u vidu građevinskog materijala za popravku ili adaptaciju seoske kuće sa okućnicom za porodična domaćinstva izbeglica koja su bila korisnici programa kupovine seoskih kuća sa okućnicom iz sredstava budžeta RS ili APV na teritoriji grada Zrenjanina

 • Predlog Lista donet: 17.03.2022. godine 

Predlog liste korisnika pomoći u vidu građevinskog materijala za stvaranje i poboljšanje uslova stanovanja porodica izbeglica na teritoriji grada Zrenjanina

 • Oglašava: Grad Zrenjanin - Komisija za izbor korisnika pomoći

Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2022. godini

Konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2022. godinu

 • Oglašava: Ministarstvo za brigu o selu Republike Srbije
 • Rok za podnošenje prijave: do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2022. godine.

ODLUKA o rešavanju stambenih potreba izbeglica sa listom korisnika rangiranih prema redu prvenstva na osnovu broja osvojenih bodova

 • Oglašava: Grad Zrenjanin - Komisija za izbor korisnika

JAVNI POZIV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA PONOSNU KARTICU „ Cena minus za 3+“ UDRUŽENJA “POKRET ZA DECU TRI PLUS” IZ ČAČKA

 • Prijava će trajati tokom cele godine

Obrasci za prijavu:

Javni poziv za ostvarivanje prava na finansijsku podršku za lečenje maloletne dece sa prebivalištem na teritoriji grada Zrenjanina

 • Oglašava: Grad Zrenjanin - Gradonačelnik
 • Rok: do utroška raspoloživih sredstava

Dokumentacija:

Rešenje o raspodeli sredstava za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica za 2021. godinu

 • Doneto: 17.12.2021. godine

Lista rangiranja za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica 

 • Doneto: 07.12.2021. godine

Godišnji program zaštite, uređenja i korišćenja poljoprivrednog zemljišta za 2021. godinu

Rešenje o raspodeli sredstava  po raspisanom konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2021. godini

Rešenje o izmeni rešenja o raspodeli sredstava po raspisanom konkursu za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na teritoriji grada Zrenjanina u 2021. godini

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za ekonomsko osnaživanje žena i podsticanja razvoja  ženskog preduzetništva kroz finansijsku podršku u poslovanju na teritoriji Grada Zrenjanina za 2021. godini

 • Raspisuje: Grad Zrenjanin

Obrasci:

Konkurs za raspodelu sredstava za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica za 2021. godinu

Javni poziv za regresiranje troškova prigradskog prevoza studenata

Javni poziv za refundiranje troškova međumesnog prevoza studenata

Obaveštenje / poziv učesnicima ratova od 1941. do 1999. godine sa teritorije Grada Zrenjanina

 • Oglašava: Grad Zrenjanin
 • Rok: nije određen

Dokumentacija: 

Rešenje o raspodeli sredstava za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica za 2020. godinu

 • Oglašava: Grad Zrenjanin

REŠENJE O DODELI SREDSTAVA NAMENJENIH ZA SUFINANSIRANJE PROGRAMA I PROJEKATA UDRUŽENJA OSOBA SA INVALIDITETOM GRADA ZRENJANINA ZA 2020. GODINU

POZIV UGOSTITELJIMA KOJI PRUŽAJU USLUGE SMEŠTAJA NA TERITORIJI OPŠTINE ZRENJANIN - eTurista

Lista rangiranja za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica

 • Lista doneta: 14.12.2020.

Konačna lista korisnika pomoći u građevinskom materijalu za popravku kuća ili završetak započete gradnje porodicama izbeglica na teritoriji Grada Zrenjanina

 • Lista utvrđena 09.10.2020.

Predlog liste reda prvenstva korisnika pomoći u građevinskom materijalu za popravku kuća ili završetak započete gradnje porodicama izbeglica na teritoriji Grada Zrenjanina

 • Lista utvrđena 18.09.2020.

Konkurs za raspodelu sredstava za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica za 2020. godinu

OBAVEŠTENJE

U skladu sa složenom epidemiološkom situacijom, a u cilju izbegavanja dovođenja u rizik građana prilikom ostvarivanja određenih prava, Odeljenje za društvene delatnosti grada Zrenjanina izlazi u susret građanima i obaveštava ih da sve zahteve i potrebnu dokumentaciju mogu dostaviti elektronskim putem u okviru sledećih oblasti:

Roditeljski dodatak, dečiji dodatak, porodiljsko odsustvo i nega deteta, posebna nega deteta, energetski ugroženi kupac, ovlašćeno parkiranje obeleženih parking mesta, sufinansiranje aktivnosti stručnog usavršavanja učenika srednjih škola i studenata, IRK - Interresorna komisija za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene ili socijalne podrške detetu i učeniku

OBAVEŠTENJE ZA UGOSTITELJE koji pružaju usluge smeštaja u ugostiteljkim objekatima domaće radinosti i seoskog turističkog domaćinstva, kao i nekategorisanim ugostiteljskom objektima za smeštaj na teritoriji grada Zrenjanina

 • Oglašava: Grad Zrenjanin,  Gradska uprava, Odeljenje za privredu

 • Rok: neograničen

Rešenje o dodeli sredstava za finansiranje programa i projekata crkava i verskih zajednica za 2019. godinu

 • Rešenje doneto: 07.05.2019.

Rešenje o dodeli sredstava za sufinansiranje programskih aktivnosti i projekata udruženja i amaterskih kulturno - umetničkih društava grada Zrenjanina za 2019, 2021. i 2022. godinu

Rešenje o dodeli sredstava za finansiranje programskih aktivnosti u oblasti protivpožarne zaštite na teritoriji grada Zrenjanina za 2018, 2019, 2020, 2021. i 2022. godinu

Rešenje o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava u okviru realizacije Programa lokalnog ekonomskog razvoja grada Zrenjanina za period od 2018. do 2020. godine

 • Rešenje doneto: 26.07.2018.

Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava u okviru Programa za podsticanje razvoja preduzetništva kroz finansijsku podršku za početnike u poslovanju

 • Organizacija: Ministarstvo privrede
 • Rok: do utroška sredstava

Krediti Fonda za razvoj Republike Srbije

 • Organizacija: Fond za razvoj Republike Srbije
 • Rok: do utroška sredstava

Krediti Razvojnog fonda Vojvodine

 •  Organizacija: Razvojni fond APV
 •  Rok: do utroška sredstava

Krediti Garancijskog fonda AP Vojvodine

 • Organizacija: Garancijski fond AP Vojvodine
 • Rok: do utroška sredstava