Gradska uprava

GRADSKA UPRAVA GRADA ZRENJANINA organizovana je kroz sledeće osnovne organizacione jedinice:
 
1. Služba Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća
   - Odsek za poslove Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća
   - Daktilobiro
 
2. Odeljenje za finansije
   - Odsek za budžet
   - Odsek za računovodstvo, obračun i likvidaturu plata, naknada i drugih primanja
   - Odsek za trezor
   - Odsek za lokalnu poresku administraciju
   - Odsek za lokalni ekonomski razvoj i investicije
 
3. Odeljenje za opštu upravu
   - Odsek za poslove matičara
   - Odsek za mesne kancelarije
   - Odsek za upravno-pravne poslove
   - Odsek za poslove pisarnice i prijem stranaka
   - Kancelarija za brze odgovore
 
4. Odeljenje za društvene delatnosti
   - Odsek za društvenu brigu o deci i socijalno uključivanje
   - Odsek za boračko-invalidsku zaštitu i prava porodilje
   - Odsek za mesne zajednice i birački spisak
   - Odsek za nacionalne manjine, etničke grupe, izbeglice i migracije
   - Odsek za poslove iz oblasti društvenih delatnosti
 
5. Odeljenje za urbanizam
   - Odsek za urbanizam i prostorno planiranje
   - Odsek za sprovođenje objedinjene procedure
   - Odsek za ozakonjenje objekata
   - Odsek za saobraćaj
 
6. Odeljenje inspekcija
   - Odsek komunalne i saobraćajne inspekcije
   - Odsek prosvetne inspekcije i inspekcije za zaštitu životne sredine
   - Odsek građevinske inspekcije
 
7. Odeljenje za imovinsko-pravne odnose i upravljanje imovinom
   - Odsek za imovinsko-pravne poslove
   - Odsek za stambene poslove
 
8. Odeljenje za privredu
   - Odsek za poljoprivredu i ruralni razvoj
   - Odsek za izgradnju i uređenje grada
   - Odsek za zaštitu i unapređivanje životne sredine
   - Odsek za javne nabavke
 
9. Odeljenje za ljudske resurse i pravne poslove
   - Odsek za normativno-pravne poslove i pravnu pomoć
   - Odsek  za radne odnose i ljudske resurse
 
10. Odeljenje komunalne milicije, odbrane, vanrednih situacija i zajedničkih poslova
    - Komunalna milicija
    - Odsek za odbranu i vanredne situacije
    - Odsek za bezbednost i zdravlje na radu, obezbeđenje i pomoćno-tehničke poslove
 
11. Služba za informacione i komunikacione tehnologije
    - Odsek za razvoj i održavanje aplikativnog softvera
    - Odsek za računarsku i korisničku podršku 
 
GRAD ZRENJANIN ima četiri posebne unutrašnje organizacione jedinice:
 
I - SKUPŠTINA 
   - Komisije i radna tela
 
II - GRADONAČELNIK
   - Komisije i radna tela
   - Služba za budžetsku inspekciju
   - Jedinica za internu reviziju
   - Kabinet gradonačelnika
 
III -  GRADSKO VEĆE
   -  Komisije i radna tela
   - Žalbena  komisija 
 
IV - GRADSKA UPRAVA
 
 
Gradska  uprava: 
 
  1. priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština grada, Gradonačelnik i Gradsko veće, 
  2. izvršava odluke i druge akte Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća,
  3. rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Grada,
  4. obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine grada, 
  5. izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno Gradu,
  6. obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština grada, Gradonačelnik i Gradsko veće,
  7. dostavlja izveštaj o svom radu Skupštini grada, Gradonačelniku i Gradskom veću, 
  8. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, aktima organa Grada i drugim propisima.