Gradska uprava

Odbornici Skupštine Grada Zrenjanina na zasedanju održanom 04. novembra 2016. godine usvojili su Odluku o Gradskoj upravi, na osnovu koje je Gradska uprava Zrenjanin organizovana kroz sledeće osnovne organizacione jedinice:

  

 1. Odeljenje za finansije; 
 2. Odeljenje za opštu upravu;
 3. Odeljenje za društvene delatnosti;
 4. Odeljenje za urbanizam;
 5. Odeljenje za imovinsko-pravne odnose i upravljanje imovinom;
 6. Odeljenje za privredu, lokalni ekonomski i ruralni razvoj, izgradnju i uređenje grada i zaštitu životne sredine;
 7. Odeljenje komunalne policije, odbrane, vanrednih situacija i zajedničkih poslova;
 8. Odeljenje inspekcija;
 9. Odeljenje za ljudske resurse i pravne poslove;
 10. Služba Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća;
 11. Služba za informacione i komunikacione tehnologije. 

Gradska uprava ima i tri posebne organizacione jedinice:

 1. Kabinet gradonačelnika
 2. Služba za budžetsku inspekciju
 3. Jedinica za internu reviziju
 
Gradska  uprava: 
 
 1. priprema nacrte propisa i drugih akata koje donosi Skupština grada, Gradonačelnik i Gradsko veće, 
 2. izvršava odluke i druge akte Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća,
 3. rešava u upravnom postupku u prvom stepenu o pravima i dužnostima građana, preduzeća, ustanova i drugih organizacija u upravnim stvarima iz nadležnosti Grada,
 4. obavlja poslove upravnog nadzora nad izvršavanjem propisa i drugih opštih akata Skupštine grada, 
 5. izvršava zakone i druge propise čije je izvršavanje povereno Gradu,
 6. obavlja stručne i druge poslove koje utvrdi Skupština grada, Gradonačelnik i Gradsko veće,
 7. dostavlja izveštaj o svom radu Skupštini grada, Gradonačelniku i Gradskom veću, 
 8. obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, aktima organa Grada i drugim propisima.