Sednica Gradskog veća

3. Sednica Gradskog veća

 

 - SAZIV

 - NAPOMENA

 

            Na osnovu člana 58. Statuta grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 17/20 – prečišćen tekst) i člana 15. stav 3. Poslovnika Gradskog veća grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 16/14 – prečišćen tekst, 17/14, 20/14, 25/19 i 30/20)

S A Z I V A M

3. sednicu Gradskog veća grada Zrenjanina za petak 22.01.2021. godine.

Sednica će se održati u zgradi Skupštine grada Zrenjanina, u velikoj sali, sa početkom u 8,15 časova.

 

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

 

D N E V N I   R E D

1. Utvrđivanje Predloga Odluke o građevinskom zemljištu u javnoj svojini grada Zrenjanina
     IZVESTILAC: Violeta Kučanda Bogasenieva

2. Utvrđivanje Predloga Odluke o donošenju izmena i dopuna Plana generalne regulacije ''Jugoistok'' u Zrenjaninu
    IZVESTILAC: Ljiljana Pecelj Luburić

3. Utvrđivanje Predloga Odluke o donošenju izmena i dopuna Plana generalne regulacije ''Centar'' u Zrenjaninu
    IZVESTILAC: Ljiljana Pecelj Luburić

4. Utvrđivanje Predloga Odluke o izradi izmene i dopune Plana detaljne regulacije radne zone ''Jugoistok I'' u Zrenjaninu       
    IZVESTILAC: Ljiljana Pecelj Luburić

5. Utvrđivanje Predloga Rešenja o izmeni Rešenja o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove i izdavanje potvrde o smrti       
    IZVESTILAC: Sofija Anđelković

6. Utvrđivanje Predloga Zaključka u vezi opredeljivanja dela kat.parc.br. 9282/1 k.o. Zrenjanin I za potrebe konkurisanja grada Zrenjanina na konkurs UNOPS-a (United Nations Office for Project Services) za izgradnju namenjenu zbrinjavanju ugroženih grupa sa teritorije grada, kroz program podrške EU socijalnom stanovanju i aktivnoj inkluziji    
    IZVESTILAC: Violeta Kučanda Bogasenieva

7. Izveštaj o radu Službe za budžetsku inspekciju grada Zrenjanina za 2020. godinu      
    IZVESTILAC: Pavle Karlečik

8. Tekuća pitanja


REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD ZRENJANIN
- GRADSKO VEĆE -
Broj: 06-17/21-III
Dana: 21.01.2021. godine
Z R E Nj A N I N

PREDSEDNIK
GRADSKOG VEĆA
Simo Salapura


NAPOMENA: 

Materijali za tačke predloženog dnevnog reda za 3. sednicu Gradskog veća grada Zrenjanina zakazanu za 22.01.2021. godine nalaze se na sajtu grada Zrenjanina: www.zrenjanin.rs, u delu Gradska vlast, Gradsko veće. 
Pisani materijal, u koji se može izvršiti uvid svakog radnog dana u radno vreme nalazi se u zgradi Gradske uprave grada Zrenjanina u kancelariji br. 83, u Službi Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća. 
Obaveštavaju se izvestioci za tačke predloženog dnevnog reda za sednicu Gradskog veća, da se, u slučaju sprečenosti da prisustvuju navedenoj sednici, blagovremeno jave u Službu Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća na telefon broj: 3150124.