Sednica Gradskog veća

Na osnovu člana 58. Statuta grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 17/20 – prečišćen tekst) i člana 15. stav 3. Poslovnika Gradskog veća grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 16/14 – prečišćen tekst, 17/14, 20/14, 25/19 i 30/20) 

S A Z I V A M

8. sednicu Gradskog veća grada Zrenjanina za četvrtak 12.08.2021. godine.
Sednica će se održati u zgradi Skupštine grada Zrenjanina, u velikoj sali, sa početkom u 08,15 časova.
Za ovu sednicu predlažem sledeći:

D N E V N I   R E D

 

1. Utvrđivanje Predloga Odluke o izmenama i dopunama Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2021. godinu
IZVESTILAC: Euđenija Besu 

2. Utvrđivanje Predloga Odluke o izmeni Odluke o otpisu duga u postupku privatizacije za akcionarsko društvo “Industrija obuće Beograd” Beograd broj 06-151-14/17-I
IZVESTILAC: Euđenija Besu 

3. Utvrđivanje Predloga Zaključka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Posebnog programa o korišćenju subvencija iz budžeta grada Zrenjanina JKP “Vodovod i kanalizacija” Zrenjanin za 2021. godinu
IZVESTILAC: Goran Milivojev

4. Utvrđivanje Predloga Zaključka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP “Vodovod i kanalizacija” Zrenjanin za 2021. godinu
IZVESTILAC: Goran Milivojev

5. Utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti JKP “Čistoća i zelenilo” Zrenjanin po završnom računu za 2020. godinu
IZVESTILAC: Marija Nestorov

6. Utvrđivanje Predloga Zaključka o prihvatanju Druge izmene i dopune Programa poslovanja JKP ''Čistoća i zelenilo'' Zrenjanin za 2021. godinu 
IZVESTILAC: Marija Nestorov

7. Utvrđivanje Predloga Zaključka o prihvatanju Posebnog programa o korišćenju subvencija iz budžeta grada Zrenjanina za  JKP ”Pijace i parkinzi” Zrenjanin za 2021. godinu
IZVESTILAC: Aleksandar Martinov


8. Utvrđivanje Predloga Zaključka o prihvatanju Druge izmene Programa  poslovanja JKP ”Pijace i parkinzi” Zrenjanin za 2021. godinu
IZVESTILAC: Aleksandar Martinov

9. Izveštaj o poslovanju ''Javnog preduzeća za urbanizam'' Zrenjanin za 2020. godinu
IZVESTILAC: Dragan Stajić

10. Izveštaj o poslovanju JP ''Gradska stambena agencija'' Zrenjanin za 2020. godinu
IZVESTILAC: Milica Vuković

11. Utvrđivanje Predloga Zaključka o prihvatanju Prve izmene Programa poslovanja JP ''Gradska stambena agencija'' Zrenjanin za 2021. godinu
IZVESTILAC: Milica Vuković

12. Utvrđivanje Predloga Zaključka o prihvatanju predloga izmene i dopune finansijskog  plana Turističke organizacije grada Zrenjanina za 2021. godinu
IZVESTILAC: Zoran Ljubotina 

13. Utvrđivanje Predloga Zaključka o prihvatanju Odluke o usvajanju Prve (I) izmene i dopune Programa poslovanja Ustanove ''Rezervati prirode'' Zrenjanin za 2021. godinu
IZVESTILAC: Dr Dejan Jovanov

14. Utvrđivanje Predloga Zaključka o usvajanju predloga I Rebalansa finansijskog plana za 2021. godinu Javne ustanove “Sportski objekti” Zrenjanin
IZVESTILAC: Danijel Šebez

15. Utvrđivanje Predloga Zaključka o usvajanju Izmena i dopuna Plana i programa rada-Rebalans I Narodnog pozorišta ''Toša Jovanović'' Zrenjanin za 2021. godinu
IZVESTILAC: Dejan Karlečik

16. Utvrđivanje Predloga Zaključka o usvajanju izmenjenog Finansijskog plana prihoda i rashoda u okviru programa rada Narodnog muzeja Zrenjanin za 2021. godinu
IZVESTILAC: Siniša Onjin

17. Utvrđivanje Predloga Zaključka o usvajanju izmene Plana i programa rada Gradske narodne biblioteke ''Žarko Zrenjanin'' Zrenjanin za 2021. godinu – REBALANS I
IZVESTILAC: Milan Bjelogrlić

18. Utvrđivanje Predloga Zaključka o usvajanju Izmena i dopuna Programa rada Istorijskog arhiva Zrenjanin za 2021. godinu  
IZVESTILAC: Mirjana Basta

19. Utvrđivanje Predloga Zaključka o usvajanju Izmene plana i programa rada Kulturnog centra Zrenjanina za 2021. godinu u delu finansijskih pokazatelja
IZVESTILAC: Goran Marinković

20. Utvrđivanje Predloga Zaključka o usvajanju izmene i dopune finansijskog plana Savremene galerije Umetničke kolonije Ečka – Zrenjanin za 2021. godinu
IZVESTILAC: Dušan Radišić

21. Utvrđivanje Predloga Zaključka o usvajanju izmena Plana rada Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin za 2021. godinu
IZVESTILAC: Milan Kovačević

22. Utvrđivanje Predloga Zaključka o usvajanju Izmene finansijskog plana Predškolske ustanove Zrenjanin za 2021. godinu
IZVESTILAC: Vladimir Petrović

23. Utvrđivanje Predloga Zaključka o usvajanju Rebalansa budžeta Centra za socijalni rad grada Zrenjanina za 2021. godinu
IZVESTILAC: Olivera Lisica

24. Utvrđivanje Predloga Zaključka o usvajanju Rebalansa budžeta Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Zrenjanina – Most za 2021. godinu
IZVESTILAC: Nevena Montresor

 25. Tekuća pitanja

 

 

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD ZRENJANIN
- GRADSKO VEĆE -
Broj: 06-106/21-III
Dana: 11.08.2021. godine
Z R E Nj A N I N

PREDSEDNIK
GRADSKOG VEĆA
Simo Salapura


NAPOMENA: 

Materijali za tačke predloženog dnevnog reda za 8. sednicu Gradskog veća grada Zrenjanina zakazanu za 12.08.2021. godine nalaze se na sajtu grada Zrenjanina: www.zrenjanin.rs, u delu Gradska vlast, Gradsko veće.
Pisani materijal, u koji se može izvršiti uvid svakog radnog dana u radno vreme nalazi se u zgradi Gradske uprave grada Zrenjanina u kancelariji br. 83, u Službi Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća. 
Obaveštavaju se izvestioci za tačke predloženog dnevnog reda za sednicu Gradskog veća, da se, u slučaju sprečenosti da prisustvuju navedenoj sednici, blagovremeno jave u Službu Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća na telefon broj: 3150124.