Sednica Gradskog veća

Na osnovu člana 58. Statuta grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 17/20 – prečišćen tekst) i člana 15. stav 3. Poslovnika Gradskog veća grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 16/14 – prečišćen tekst, 17/14, 20/14, 25/19 i 30/20) 
  

S A Z I V A M

15. sednicu Gradskog veća grada Zrenjanina za sredu  08.06.2022. godine.

Sednica će se održati u zgradi Skupštine grada Zrenjanina, u sali Gradskog veća, sa početkom u 08,15 časova.

Za ovu sednicu predlažem sledeći:

 

D N E V N I   R E D

 

 

1 Utvrđivanje Predloga Odluke o davanju saglasnosti na predlog Projekta javno-privatnog partnerstva finansiranja i izvođenja radova na potpunoj sanaciji-remedijaciji i zatvaranju postojeće gradske deponije-smetlišta na teritoriji grada Zrenjanina i izgradnji sanitarne kasete, sa javnim plaćanjem
    IZVESTILAC: Stojanka Vučković

2 Utvrđivanje Predloga Odluke o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Zrenjanina
    IZVESTILAC: Zlatinka Jeftić

3. Utvrđivanje Predloga Odluke o pribavljanju građevinskog zemljišta u javnu svojinu grada Zrenjanina neposrednom pogodbom
    IZVESTILAC: Mila Ratković Panić

4. Utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopuni Statuta Turističke organizacije grada Zrenjanina 
    IZVESTILAC: Zoran Ljubotina

5. Utvrđivanje Predloga Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Savremene galerije Umetničke kolonije Ečka -Zrenjanin 
    IZVESTILAC: Tanja Lukić

6. Utvrđivanje Predloga Zaključka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune programa poslovanja JKP ''Vodovod i kanalizacija'' Zrenjanin za 2022. godinu
    IZVESTILAC: Goran Milivojev

7. Utvrđivanje Predloga Zaključka o davanju saglasnosti na Izmenu i dopunu programa poslovanja JKP ''Čistoća i zelenilo'' Zrenjanin za 2022. godinu
    IZVESTILAC: Marija Nestorov

8. Tekuća pitanja

 

 

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD ZRENJANIN
GRADSKO VEĆE
Broj: 06-74/22-III
Dana: 07.06.2022. godine
Z R E Nj A N I N

PREDSEDNIK
GRADSKOG VEĆA
Simo Salapura


NAPOMENA: 

Materijali za tačke predloženog dnevnog reda za 15. sednicu Gradskog veća grada Zrenjanina zakazanu za 08.06.2022. godine nalaze se na sajtu grada Zrenjanina: www.zrenjanin.rs, u delu Gradska vlast, Gradsko veće, osim materijala za tačku 1. predloženog dnevnog reda koja će se dostaviti naknadno.
Pisani materijal, u koji se može izvršiti uvid svakog radnog dana u radno vreme nalazi se u zgradi Gradske uprave grada Zrenjanina u kancelariji br. 83, u Službi Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća. 
Obaveštavaju se izvestioci za tačke predloženog dnevnog reda za sednicu Gradskog veća, da se, u slučaju sprečenosti da prisustvuju navedenoj sednici, blagovremeno jave u Službu Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća na telefon broj: 3150124.