Sednica Skupštine grada

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD ZRENJANIN
SKUPŠTINA GRADA
Broj: 06-134/21-I
Dana: 20.09.2021. godine
Z R E Nj A N I N
 

Na osnovu člana 22. i  63. stav 7. Poslovnika Skupštine grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 17/20 – prečišćen tekst i 33/20)

S A Z I V A M

13. SEDNICU SKUPŠTINE  GRADA  ZRENJANINA

ZA  UTORAK  21.09.2021. GODINE

Sednica će se održati u velikoj sali Kulturnog centra Zrenjanina, sa početkom u 10,00 časova.
Za ovu sednicu predlažem sledeći 

D N E V N I    R E D

 

 

  1. Predlog Rešenja o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Zrenjanina, Marka Dupljanovića
  2. Predlog Rešenja o potvrđivanju mandata odbornika Skupštine grada Zrenjanina, Branke Vlaisavljević
  3. Predlog Odluke o donošenju Plana generalne regulacije naseljenog mesta Ečka
  1. Predlog Odluke o usvajanju Aneksa 1 Ugovora o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina i davanju ovlašćenja Gradonačelniku grada Zrenjanina za zaključivanje Aneksa 1
  2. Predlog Izmene i dopune Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2021. godinu 

 

 

U skladu sa članom 63. stav 7. Poslovnika Skupštine grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 17/20 – prečišćen tekst i 33/20), obrazloženje za kraći rok za sazivanje 13. sednice Skupštine grada je hitnost u vezi sa realizacijom investicija od državnog značaja. Posledica neodržavanja sednice je kašnjenje u realizaciji kapitalnih investicija. 

Molimo Vas da sednici neizostavno prisustvujete, a u slučaju sprečenosti svoj izostanak blagovremeno opravdate na telefon: 3150202, 3150124 ili 3150125.

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE GRADA
Čedomir Janjić 

NAPOMENA:

Materijali za tačke predloženog dnevnog reda za 13. sednicu Skupštine grada Zrenjanina zakazanu za 21.09.2021. godine nalaze se na sajtu grada Zrenjanina: www.zrenjanin.rs,  u delu Gradska vlast, Skupština grada.
U slučaju neslaganja materijala u elektronskom obliku sa pisanim materijalom, važeći je pisani materijal, u koji se može izvršiti uvid svakog radnog dana u radno vreme, u zgradi Gradske uprave grada Zrenjanina u kancelariji br. 83, u Službi Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća.