Sednica Skupštine grada

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD ZRENJANIN
SKUPŠTINA GRADA
Broj: 06-168/21-I
Dana: 10.12.2021. godine
Z R E Nj A N I N
 

Na osnovu člana 22. i 63. Poslovnika Skupštine grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 17/20 – prečišćen tekst i 33/20) 

S A Z I V A M

15. SEDNICU SKUPŠTINE  GRADA  ZRENJANINA

ZA  PETAK  17.12.2021. GODINE 

Sednica će se održati u velikoj sali Kulturnog centra Zrenjanina, sa početkom u 10,00 časova.
Za ovu sednicu predlažem sledeći 

D N E V N I    R E D

 

 

1. Predlog Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2022. godinu

2. Predlog Odluke o izmenama Odluke o pristupanju izradi plana razvoja grada Zrenjanina za period od 2021. do 2028. godine 

3. Predlog Odluke o izmeni i dopuni Odluke o snabdevanju vodom za piće, prečišćavanju i odvođenju atmosferskih i otpadnih voda

4. Predlog Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije za izgradnju distributivnog gasovoda MOR 4 bar za vikend zonu kod Perleza

5. Predlog Odluke o donošenju Plana detaljne regulacije za izgradnju distributivnog gasovoda MOR 16 bar, MRS Botoš – MRS Tomaševac – MRS Orlovat – MRS Farkaždin

6. Predlog Odluke o izradi Izmene i dopune Plana generalne regulacije ''Centar'' u Zrenjaninu

7. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju ''Javnog preduzeća za urbanizam'' Zrenjanin 

8. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju Narodnog pozorišta ''Toša Jovanović'' u Zrenjaninu

9. Predlog Odluke o izmenama i dopuni Odluke o osnivanju Savremene galerije Umetničke kolonije Ečka – Zrenjanin

10. Predlog Odluke o povećanju vrednosti osnovnog kapitala JKP ''Pijace i parkinzi'' Zrenjanin 

11. Predlog Odluke o izmeni  Odluke o parkiranju vozila 

12. Predlog Odluke o obavljanju komunalne delatnosti zoohigijene

13. Predlog Odluke o određivanju i obavljanju komunalne delatnosti suzbijanje emerznih korova 

14. Predlog Odluke o određivanju i obavljanju komunalne delatnosti suzbijanje korovske biljke ambrozija 

15. Predlog Odluke o pokretanju postupka za realizaciju projekta javno – privatnog partnerstva u cilju obavljanja poslova komunalne delatnosti zoohigijene (sprovođenje mera dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije) i suzbijanja korovske biljke ambrozija i emerznih korova na javnim površinama grada Zrenjanina 

16. Predlog Odluke o uplati doprinosa za penzijsko i invalidsko osiguranje i doprinosa za zdravstveno osiguranje za lice koje je steklo status lica koje samostalno obavlja umetničku delatnost u oblasti kulture

17. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o usvajanju Aneksa 1. Ugovora o otuđenju neizgrađenog građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina i davanju ovlašćenja Gradonačelniku grada Zrenjanina za zaključivanje Aneksa 1.

18. Predlog Odluke o angažovanju revizora za obavljanje eksterne revizije završnog računa budžeta grada Zrenjanina za 2021. godinu

19. Predlog Kadrovskog plana Gradske uprave, Pravobranilaštva i Stručne službe Lokalnog ombudsmana grada Zrenjanina za 2022. godinu

20. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama Statuta JKP ''Gradska toplana'' Zrenjanin

21. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Narodnog muzeja Zrenjanin

22. Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove i izdavanje povrde o smrti

23. Predlog Zaključka o usvajanju Lokalnog akcionog plana zapošljavanja grada Zrenjanina za period od 2021 do 2023. godine

24. Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2021. godinu u periodu januar – jun 2021. godine

25. Izveštaj o izvršenju Odluke o budžetu grada Zrenjanina za 2021. godinu u periodu januar – septembar 2021. godine

26. Informacija o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima čiji je osnivač grad Zrenjanin, za period od 01.01. do 30.09.2021. godine. 

27. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Izmene i dopune Programa poslovanja JKP ''Vodovod i kanalizacija'' Zrenjanin za 2021. godinu

28. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Poseban program o korišćenju subvencija iz budžeta grada Zrenjanina za JKP ''Vodovod i kanalizacija'' Zrenjanin za 2022. godinu

29. Program poslovanja JKP ''Vodovod i kanalizacija'' Zrenjanin za 2022. godinu

30. Program poslovanja JKP ''Čistoća i zelenilo'' Zrenjanin za 2022. godinu

31. Izveštaj o poslovanju JKP ''Pijace i parkinzi'' Zrenjanin za 2020. godinu

32. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na III Izmenu Programa poslovanja JKP ''Pijace i parkinzi'' Zrenjanin za 2021. godinu

33. Program poslovanja JKP ''Pijace i parkinzi'' Zrenjanin za 2022. godinu

34. Program poslovanja JKP ''Gradska toplana'' Zrenjanin za 2022. godinu

35. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o raspodeli dobiti po Finansijskom izveštaju za 2020. godinu ''Javnog preduzeća za urbanizam'' Zrenjanin

36. Program Poslovanja ''Javnog preduzeća za urbanizam'' Zrenjanin za 2022. godinu

37. Program poslovanja JKP ''Gradska stambena agencija'' Zrenjanin za 2022. godinu

38. Program poslovanja Turističke organizacije grada Zrenjanina za 2022. godinu

39. Program poslovanja Ustanove ''Rezervati prirode'' Zrenjanin za 2022. godinu

40. Program poslovanja Javne ustanove ''Sportski objekti'' Zrenjanin za 2022. godinu

41. Program poslovanja Narodnog pozorišta ''Toša Jovanović'' Zrenjanin za 2022. godinu

42. Program poslovanja Narodnog muzeja Zrenjanin za 2022. godinu

43. Program poslovanja Gradske narodne biblioteke ''Žarko Zrenjanin'' Zrenjanin za 2022. godinu

44. Program poslovanja Kulturnog centra Zrenjanina za 2022. godinu

45. Program poslovanja Istorijskog arhiva Zrenjanin za 2022. godinu

46. Program poslovanja Savremene galerije Umetničke kolonije Ečka – Zrenjanin za 2022. godinu

47. Program poslovanja Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin za 2022. godinu

48. Finansijski plan Predškolske ustanove Zrenjanin za 2022. godinu

49. Plan i program rada Centra za socijalni rad grada Zrenjanina za 2022. godinu

50. Finansijski plan i plan rada Apoteke Zrenjanin za 2022. godinu

51. Program poslovanja Centra za pružanje usluga socijalne zaštite grada Zrenjanina – Most za 2022. godinu

52. Plan rada vaninstitucionalne zaštite Gerontološkog centra Zrenjanin za 2022. godinu

53. Predlog Rešenja o prestanku mandata direktora Ustanove ''Rezervati prirode'' Zrenjanin

54. Predlog Rešenja o imenovanju v.d. direktora Ustanove ''Rezervati prirode'' Zrenjanin

55. Predlog Rešenja o prestanku mandata direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin 

56. Predlog Rešenja o imenovanju v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin 

57. Predlog Rešenja o razrešenju predsednika i tri člana Upravnog odbora Ustanove “Rezervati prirode” Zrenjanin 

58. Predlog Rešenja o imenovanju predsednika i tri člana Upravnog odbora Ustanove “Rezervati prirode” Zrenjanin 

59. Predlog Rešenja o razrešenju predsedika i članova Nadzornog odbora Ustanove “Rezervati prirode” Zrenjanin 

60. Predlog Rešenja o imenovanju predsednika i članova Nadzornog odbora Ustanove “Rezervati prirode” Zrenjanin 

61. Predlog Rešenja o razrešenju predsednika i tri člana Upravnog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin 

62. Predlog Rešenja o imenovanju  predsednika i tri člana Upravnog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin 

63. Predlog Rešenja o razrešenju predsednika i tri člana Upravnog odbora Apoteke Zrenjanin 

64. Predlog Rešenja o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Apoteke Zrenjanin 

65. Predlog Rešenja o obrazovanju Saveta za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u gradu Zrenjaninu

66. Predlog Rešenja o razrešenju dva zamenika člana Gradske izborne komisije u stalnom sastavu grada Zrenjanina 

67. Predlog Rešenja o imenovanju dva zamenika člana Gradske izborne komisije u stalnom sastavu grada Zrenjanina  

68. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole “Bratstvo” Aradac

69. Predlog Rešenja o imenovanju dva člana Školskog  odbora Osnovne škole “Bratstvo” Aradac

70. Predlog Rešenja o razrešenju dva člana Školskog odbora Ekonomsko trgovačke škole “Jovan Trajković” Zrenjanin 

71. Predlog Rešenja o imenovanju dva člana Školskog odbora Ekonomsko trgovačke škole “Jovan Trajković” Zrenjanin

72. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole “Vuk Karadžić” Zrenjanin

73. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “Vuk Karadžić” Zrenjanin

74. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Muzičke škole “Josif Marinković” Zrenjanin

75. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Muzičke škole “Josif Marinković” Zrenjanin 

76. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora HPTŠ “Uroš Predić” Zrenjanin    

77. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora HPTŠ “Uroš Predić” Zrenjanin

78. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole “1. oktobar” Botoš

79. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “1. oktobar” Botoš

80. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole  “Svetozar Marković Toza” Elemir-Taraš

81. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole  “Svetozar Marković Toza” Elemir –Taraš

82. Predlog Rešenja o razrešenju dva člana Školskog odbora Osnovne škole  ''Dr. Aleksandar Sabovljev'' Ečka

83. Predlog Rešenja o imenovanju dva člana Školskog odbora Osnovne škole  ''Dr. Aleksandar Sabovljev'' Ečka

84. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole “Mladost” Tomaševac

85. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “Mladost” Tomaševac

86. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Medicinske škole Zrenjanin

87. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Medicinske škole Zrenjanin

88. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Zrenjaninske gimnazije Zrenjanin

89. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Zrenjaninske gimnazije Zrenjanin

90. Predlog Rešenja o razrešenju tri člana Školskog odbora Elektrotehničke i građevinske škole “Nikola Tesla” Zrenjanin

91. Predlog Rešenja o imenovanju tri člana Školskog odbora Elektrotehničke i građevinske škole “Nikola Tesla” Zrenjanin

Molimo Vas da sednici neizostavno prisustvujete, a u slučaju sprečenosti svoj izostanak blagovremeno opravdate na telefon: 3150202, 3150124 ili 3150125.

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE GRADA
Čedomir Janjić 

NAPOMENA:

Materijali za tačke predloženog dnevnog reda za 15. sednicu Skupštine grada Zrenjanina zakazanu za 17.12.2021. godine nalaze se na sajtu grada Zrenjanina: www.zrenjanin.rs,  u delu Gradska vlast, Skupština grada, osim materijala pod rednim brojevima: od 53. do 91. koji će se dostaviti pre početka sednice.

Pisani materijal, u koji se može izvršiti uvid svakog radnog dana u radno vreme nalazi se u zgradi Gradske uprave grada Zrenjanina u kancelariji br. 83, u Službi Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća.