Sednica Skupštine grada

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD ZRENJANIN
SKUPŠTINA GRADA
Broj: 06-94/22-I
Dana: 05.07.2022. godine
Z R E Nj A N I N
 

 

Na osnovu člana 22. i 63. Poslovnika Skupštine grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 17/20 – prečišćen tekst i 33/20) 
 

S A Z I V A M

22. SEDNICU SKUPŠTINE  GRADA  ZRENJANINA

ZA UTORAK 12.07.2022. GODINE

Sednica će se održati u zgradi Skupštine grada Zrenjanina, u velikoj sali, sa početkom u 10,00 časova.
Za ovu sednicu predlažem sledeći 

D N E V N I    R E D

 

1. Predlog Odluke o izradi Izmene i dopune Plana generalne regulacije ''Bagljaš'' u Zrenjaninu

2. Predlog Odluke o izradi Plana detaljne regulacije solarni park ''Solar power plant theta'' u KO Melenci

3. Predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o izmenama i dopunama Statuta Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin

4. Izveštaj o realizaciji programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća ''Vodovod i kanalizacija'' Zrenjanin za 2021. godinu

5. Izveštaj o realizaciji programa poslovanja Javnog komunalnog preduzeća ''Čistoća i zelenilo'' Zrenjanin za 2021. godinu

6. Izveštaj o realizaciji programa poslovanja ''Javnog preduzeća za urbanizam'' Zrenjanin za 2021. godinu

7. Predlog Rešenja o razrešenju v.d.direktora Apoteke Zrenjanin

8. Predlog Rešenja o imenovanju v.d. direktora Apoteke Zrenjanin

9. Predlog Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Turističke organizacije Zrenjanin

10. Predlog Rešenja o imenovanju člana Nadzornog odbora Turističke organizacije Zrenjanin 

11. Predlog Rešenja o imenovanju dva člana Upravnog odbora JU Sportski objekti Zrenjanin 

12. Predlog Rešenja o imenovanju člana Nadzornog odbora JU Sportski objekti Zrenjanin 

 

Molimo Vas da sednici neizostavno prisustvujete, a u slučaju sprečenosti svoj izostanak blagovremeno opravdate na telefon: 3150202, 3150124 ili 3150125.

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE GRADA
Čedomir Janjić 

NAPOMENA:

Materijali za tačke predloženog dnevnog reda za 22. sednicu Skupštine grada Zrenjanina zakazanu za 12.07.2022. godine nalaze se na sajtu grada Zrenjanina: www.zrenjanin.rs, u delu Gradska vlast, Skupština grada, osim materijala pod rednim brojevima od 7. do 12. koji će se dostaviti naknadno.

Pisani materijal, u koji se može izvršiti uvid svakog radnog dana u radno vreme nalazi se u zgradi Gradske uprave grada Zrenjanina u kancelariji br. 83, u Službi Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća.