Održana 4. sednica Gradskog veća – utvrđen predlog o Gradskoj upravi Grada Zrenjanina

Pod predsedavanjem gradonačelnika Gorana Kneževića juče je održana 4. redovna sednica Gradskog veća, prva nakon letnje pauze. Na dnevnom redu stoga se našlo 30 tačaka, a između ostalog, gradski većnici utvrdili su predloge Odluke o Gradskoj upravi Grada Zrenjanina, Odluke o Javnom pravobranilaštvu Grada Zrenjanina, Odluke o simbolima Grada Zrenjanina, Odluke o obrazovanju Saveta za odbranu i bezbednost Grada Zrenjanina i Odluke o Gradskom Savetu za mlade.

Predlogom Odluke o Gradskoj upravi predviđeno je da se u Gradskoj upravi organizaciono obrazuju dva kabineta, sedam odeljenja i sedam službi. Predlogom Odluke o gradskim simbolima bliže se regulišu pitanja oblika i sadržine grba i zastave, kao i upotrebe novih gradskih simbola i kaznenih odredbi u slučaju njihove zloupotrebe.

Gradsko veće utvrdilo je i predloge odluka o obrazovanju dva nova saveta: Saveta za odbranu i bezbednost Grada Zrenjanina i Gradskog Saveta za mlade. U obrazloženju za formiranje prvog saveta navedeno je da će donošenje ove odluke doprineti boljem i efikasnijem ostvarivanju određenih aktivnosti nadležnih organa lokalne samouprave, kao i boljoj koordinaciji sa pojedinim državnim organima, preduzećima i drugim pravnim licima u ovoj oblasti. Gradski savet za mlade trebalo bi da doprinese boljem i efikasnijem ostvarivanju Akcionog plana za mlade Grada Zrenjanina, kao i unapređenju položaja mladih u Zrenjaninu.

Gradsko veće utvrdilo je i više predloga odluka o izmenama i dopunama pojedinih odluka, čiji je sadržaj promenjen u skladu s novim statusom lokalne samouprave. Promene će, tako, doživeti Odluka o zaštiti od elementarnih i drugih većih nepogoda i tehničko-tehnoloških udesa, Odluka o opštinskim administrativnim taksama, Odluka o ombudsmanu, Odluka o osnivanju Fonda za stipendiranje talentovanih učenika i studenata sa područja opštine Zrenjanin, Odluka o etičkom kodeksu ponašanja zaposlenih u Opštinskoj upravi i javnim službama opštine Zrenjanin, Odluka o obrazovanju Saveta za praćenje primene etičkog kodeksa ponašanja funkcionera, Odluka o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine Grada Zrenjanina. Utvrđen je i predlog Poslovnika Gradskog veća i predlog Rešenja o postavljenju sekretara Gradskog veća, a za tu funkciju predložen je Vladimir Rajić, nekadašnji sekretar Skupštine opštine Zrenjanin.

Većnici su jednoglasno utvrdili i Predlog Odluke o Planu detaljne regulacije radne zone "Severozapad - Elemir", kao i Predlog Rešenja o davanju saglasnosti JP "Direkcija za izgradnju i uređenje grada Zrenjanina" na cenovnik za izradu izvoda iz urbanističkih planova i akta o urbanističkim uslovima.

Korekcija cena komunalnih usluga bila je tema još nekoliko tačaka dnevnog reda, pa je tako Gradsko veće dalo saglasnost na povećanje cena usluga JKP "Vodovod i kanalizacija", JKP "Čistoća i zelenilo" i AD "Autobanat". Tako će usluge JKP "Vodovod i kanalizacija" biti povećane za 6% u odnosu na dosadašnje cene, koliko i osnovne pogrebne usluge JKP "Čistoća i zelenilo", dok će usluge ovog preduzeća koje su fakultativnog karaktera biti povećane za 15%. JKP "Čistoća i zelenilo" nije odobreno traženo povećanje cena usluga iznošenja i deponovanja smeća za 31,75%, već je data saglasnost za povećanje cena usluga od 6%, u skladu s Memorandumom Vlade Republike Srbije. AD "Autobanat" odobreno je traženo povećanje cena usluga na 40 dinara (samouplata u gradskom saobraćaju), kao i mesečnih karata na 1500 dinara (radnička) i 650 dinara (đačka i penzionerska).

Na sednici Gradskog veća podnete su i informacije o ostvarenim javnim prihodima i izvršenim javnim rashodima u periodu januar – jun 2008. godine, o izvršenju žetve strnih žita u 2008. godini i pripremama za jesenju berbu i jesenju setvu u Gradu Zrenjaninu, o materijalnom položaju učesnika ratova, o zdravstvenom stanju stanovništva opštine Zrenjanin u 2007. godini. Usvojen je i predlog Zaključka u vezi sa Informacijom sa hronologijom aktivnosti organa Grada Zrenjanina na poveravanju obavljanja komunalne delatnosti dimničarskih usluga. Gradskom veću podnet je i Program rada predškolskog obrazovanja i vaspitanja Predškolske ustanove i osnovnih škola Grada Zrenjanina za školsku 2008-2009. godinu.

Što se tiče sporne naplate dimničarskih usluga u okviru Sistema objedinjene naplate (SON), istaknuto je da se naplata do daljnjeg može odvijati kao i do sada, a preduzeću je sugerisano da ažurira bazu podataka o korisnicima svojih usluga, kao i da dobije saglasnost na cenovnik usluga. Takođe, naloženo je gradskim stručnim službama da urade predlog odgovarajuće Odluke o obaveznim dimničarskim uslugama, kao osnov za sve dalje aktivnosti oko naplate putem SON-a.

Konačnu reč o većini odluka za koje su članovi Gradskog veća utvrdili predloge daće odbornici Skupštine Grada Zrenjanina, na zasedanju zakazanom za naredni utorak, 30. septembar, u 10 časova.