Завршене набавке

2020

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

2020

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИН

УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ У ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА

Партија 2 Информисање у дневном листу

 

НАБАВКА ДВА ПУТНИЧКА АУТОМОБИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ А РАДИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ

 

САНАЦИЈА ПЛАТОА  "НОВА ПИЈАЦА" ФАЗА 2

РАДОВИ НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ВЕРТИКАЛНЕ И ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

ИЗВОЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ РАДОВА НА УКЛАЊАЊУ БЕСПРАВНО ИЗГРАЂЕНИХ И ДОТРАЈАЛИХ ОБЈЕКАТА КОЈИ ПРЕДСТАВЉАЈУ ОПАСНОСТ ПО ОКОЛИНУ, ЖИВОТ И ЗДРАВЉЕ ЉУДИ 

 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОПОРАВКЕ И СЕРВИСИРАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ СА НАБАВКОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

ПАРТИЈА XIV-услуга поправке возила марке «VW» модел CRAFTER

 

УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА И ОТРЕСИШТА -УРЕЂЕЊЕ АТАРСКИХ ПУТЕВА НА ПАРЦЕЛАМА 5193 И 5094 КО ЗРЕЊАНИН III И ОТРЕСИШТА НА ПАРЦЕЛИ 5094 КО ЗРЕЊАНИН III

 

РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКАТА У СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ПО МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА 

 

ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ИЗГРАДЊИ  ОБЈЕКАТА И ПАРТЕРНОГ УРЕЂЕЊА И ОБЈЕКАТА САОБРАЋАЈНИЦА НА ЈАВНОЈ ПОВРШИНИ ЗА ПОТРЕБЕ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНОГ ОБЈЕКТА  У УЛИЦИ ПЕРЕ ДОБРИНОВИЋА бб

 

УСЛУГА ПРЕДШТАМПЕ, ИЗРАДА КОВЕРАТА СА ПОВРАТНИЦОМ, ПЕРСОНАЛНА ШТАМПА, МАШИНСКО ИНСЕРТОВАЊЕ И УШТАМПАВАЊЕ ПРОМЕНЉИВИХ АДРЕСНИХ ПОДАТАКА НА I СТРАНИ ПОВРАТНИЦЕ И КОВЕРТЕ

 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СЕМАФОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА НА ТРИ ГОДИНЕ

 

НАБАВКА ЛИЦЕНЦИ ЗА СОФТВЕР

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

НАБАВКА МЕДИЦИНСКЕ ОПРЕМЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА НАМИРНИЦА ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛАНЧ ПАКЕТА СА ДОСТАВОМ

УСЛУГА ИЗВОЂЕЊА МУЗИЧКО СЦЕНСКОГ ПРОГРАМА ЗА ОДРЖАВАЊЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ КОРЗО ФЕСТ 2020

 

ЈАВНА НАБАВКА НАМИРНИЦА ЗА ФО

 

 

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ МОСТОВА

 

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ПАРКИНГА, ПЛАТОА И ТРОТОАРА  НА ТГЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

НАБАВКА ШКОЛСКИ  ТОРБИ И ШКОЛСКОГ ПРИБОРА  ЗА УЧЕНИКЕ  ПРВИХ РАЗРЕДА ОСНОВНИХ ШКОЛА  НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОПОРАВКЕ И СЕРВИСИРАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ СА НАБАВКОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

ПАРТИЈА I-услуга поправке возила марке«LADA»модел KALINA

ПАРТИЈА III- услуга поправке возила марке «CITROEN» модел JUMPER

ПАРТИЈА IV-услуга поправке возила марке«FIAT»модел PUNTO

ПАРТИЈА VI-услуга поправке возила марке« DACIA» модел DUSTER

ПАРТИЈА VIII-услуга поправке возила марке«OPEL»модел CORSA

ПАРТИЈА XII-услуга поправке возила марке «AUDI» модел A6 TDI

ПАРТИЈА XIII-услуга поправке возила марке «FIAT» модел TIPO

ПАРТИЈА XIV-услуга поправке возила марке «VW» модел CRAFTER

 

 

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОПРАВКУ, АДАПТАЦИЈУ ИЛИ ОПРЕМАЊЕ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ ЗА ПОРОДИЧНА ДОМАЋИНСТВА ИЗБЕГЛИЦА 

 

УСЛУГА ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА НА ЛОКАЦИЈАМА  ИЗЛЕТИШТА "ТИСА" И КУПАЛИШТА "ПЕСКАРА" У МУЖЉИ

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ

 

 НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ГРАДСКУ УПРАВУ

 

    УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

РАДОВИ НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У ГРАДУ И НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

УСЛУГА ПРИПРЕМАЊА И КУВАЊА ОБРОКА СА ДОСТАВОМ

УСЛУГА РЕГИСТРАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ СА ИЗДАВАЊЕМ ЗЕЛЕНОГ КАРТОНА

 

УСЛУГА МУЗИЧКЕ ПРОДУКЦИЈЕ ЗА КОНЦЕРТ ГРУПЕ "НЕВЕРНЕ БЕБЕ" 

НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

РАДОВИ НА ДОВОЂЕЊУ У ФУНКЦИОНАЛНО СТАЊЕ ПОВРШИНА ЗА САОБРАЋАЈНУ КОМУНИКАЦИЈУ 

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

Партија 1- тонери

Партија 2 -канцеларијски папир

 

НАБАВКА ПОКЛОНА ЗА НОВОРОЂЕНЕ БЕБЕ обликована по партијама

Партија 1 Поклон честитка за новорођене бебе у 2020 години 

Партија 2 Поклон честитка за новорођене бебе у 2021 години 

 

РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У МЕСНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ЛУКИЋЕВО

 

ОДРЖАВАЊЕ, ПОПРАВКА И СЕРВИСИРАЊЕ СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ СА НАБАВКОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

ПАРТИЈА II-услуга поправке возила марке «DACIA»модел STEPWAY
ПАРТИЈА V-услуга поправке возила марке «LADA» модел NIVA
ПАРТИЈА VII-услуга поправке возила марке «FIAT» модел FREEMONT 
ПАРТИЈА IX-услуга поправке возила марке «DODGE»модел AVANGER
ПАРТИЈА X-услуга поправке возила марке «ŠKODA» модел RAPID 
ПАРТИЈА XI-услуга поправке возила марке «ŠKODA»модел FABIA 
 

УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ У ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА

Партија 1 Информисање у недељном листу

УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА

Партија 1 Путно здравствено осигурање запослених Градске управе града Зрењанина 

Партија 2 Каско осигурање службених возила Градске управе града Зрењанина

Партија 3 Колективно осигурање запослених и осигурање имовине Градске управе града Зрењанина

УСЛУГА СУЗБИЈАЊА АМБРОЗИЈЕ

   

УСЛУГА ЗАКУПА БИНЕ

 

 

 

 

 

2019 

ГРАДСКА УПРАВА ГРАДА ЗРЕЊАНИНА 

 

РАДОВИ НА АДАПТАЦИЈИ ДОМА БОРИЛАЧКИХ СПОРТОВА У ЗРЕЊАНИНУ

 

РАДОВИ НА ТЕКУЋЕМ ОДРЖАВАЊУ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА У ЦИЉУ ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА

 

НАБАВКА ЈЕДНОКРАТНЕ ПОМОЋИ У ГРАЂЕВИНСКОМ И ДРУГОМ МАТЕРИЈАЛУ ЗА ПОПРАВКУ ИЛИ АДАПТАЦИЈУ КУЋЕ СА ОКУЋНИЦОМ

 

МЕЂУМЕСНИ ПРЕВОЗ УЧЕНИКА СРЕДЊИХ ШКОЛА СА ПРЕБИВАЛИШТЕМ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА - обликована у две партије

 

НАБАВКА УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ У ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА

Партија 1 Информисање у дневном листу 

 

НАБАВКА СПЕЦИЈАЛНОГ ВОЗИЛА ЗА ДЕЦУ СА ТЕЛЕСНИМ ИНВАЛИДИТЕТОМ 

 

УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ПОТРЕБЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ " ДАНИ ПИВА 2019" У ЗРЕЊАНИНУ

 

РАДОВИ НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ОБОДНИХ КАНАЛА У ГРАЂЕВИНСКОМ РЕОНУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНО ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗГРАДЊУ ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ СА КОМПОСТИЛИШТЕМ У ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ

РАДОВИ НА САНАЦИЈИ ПЛАТОА У КОМПЛЕКСУ "НОВА ПИЈАЦА" У ЗРЕЊАНИНУ

 

УСЛУГА СИСТЕМАТСКОГ СУЗБИЈАЊА ЕМЕРЗНИХ КОРОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

УСЛУГА ИЗРАДЕ ПОРТАЛА ЗА УПРАВЉАЊЕ БЕЗБЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА СА ПРАТЕЋОМ БАЗОМ ПОДАТАКА О ОБЕЛЕЖЈИМА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА ЗА ТЕРИТОРИЈУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ У ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА 

Партија 1 Информисање у дневном листу

 

РАДОВИ НА УРЕЂЕЊУ АТАРСКИХ ПУТЕВА И ОТРЕСИШТА- РАДОВИ НА РЕХАБИЛИТАЦИЈИ КОЛОВОЗНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА У КО ОРЛОВАТ И КО ТАРАШ

 

РАДОВИ НА УНАПРЕЂЕЊУ ЈАВНЕ РАСВЕТЕ У ЗРЕЊАНИНУ 

 

НАБАВКА КАНЦЕЛАРИЈСКОГ МАТЕРИЈАЛА

 

ГЕОДЕТСКЕ УСЛУГЕ НА ГРАЂЕВИНСКОМ ЗЕМЉИШТУ И ОБЈЕКТИМА У СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

УСЛУГЕ ШТАМПАЊА И КОРИЧЕЊА

 

ДОБРА ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ - други пут

 

УСЛУГА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТНОГ ЗАДАТКА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, АДАПТАЦИЈУ И САНАЦИЈУ ОБЈЕКАТА ОД ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА ЗА ГРАД ЗРЕЊАНИН

 

РАДОВИ НА УКЛАЊАЊУ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА

 

НАБАВКА ЛИЦЕНЦИ ЗА СОФТВЕР Партије 1 и 4

 

НАБАВКА ФОЛИЈА СА ИСПОРУКОМ И МОНТАЖОМ ЗА КРИСТАЛНУ ДВОРАНУ У ЗРЕЊАНИНУ

 

ДОБРА ЗА ЕКОНОМСКО ОСНАЖИВАЊЕ ИЗБЕГЛИЦА КРОЗ ДОХОДОВНЕ АКТИВНОСТИ

НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

 

УСЛУГА ИЗРАДЕ ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА НА ОБЈЕКТУ ДЗ БОШКО ВРЕБАЛОВ У ЗРЕЊАНИНУ

 

НАБАВКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЕТУ

 

УСЛУГЕ ФИЗИЧКО- ТЕХНИЧКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА НА ЛОКАЦИЈАМА ИЗЛЕТИШТЕ ''ТИСА'' И КУПАЛИШТЕ ''ПЕСКАРА'' У МУЖЉИ

 

РАДОВИ НА УКЛАЊАЊУ БЕСПРАВНО САГРАЂЕНИХ ОБЈЕКАТА

 

НАБАВКА ПРАТЕЋЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ПОПРАВКИ И СЕРВИСИРАЊА СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ СА НАБАВКОМ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА

 

НАБАВКА ГРАЂЕВИНСКОГ МАТЕРИЈАЛА , НАМЕШТАЈА И ЕЛЕКТРИЧНИХ УРЕЂАЈА ЗА 6 СЕОСКИХ ДОМАЋИНСТАВА

 

УСЛУГА НАРОДНЕ КУХИЊЕ 

ПАРТИЈА 1 - Припремање и кување оброка са доставом

ПАРТИЈА 2 - Набавка намирница за формирање ланч пакета са доставом

 

ЈАВНА НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

УСЛУГА ОБЕЗБЕЂЕЊА МАНИФЕСТАЦИЈА ОД ЗНАЧАЈА ЗА ГРАД

ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА

УСЛУГА ПРЕВОЗА СКЕЛОМ

 

НАБАВКА ЕЛЕМЕНАТА ЗА ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА СЕМАФОРА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

УСЛУГА КАСКО ОСИГУРАЊА 

 

НАБАВКА ПОКЛОНА ЗА НОВОРОЂЕНЕ БЕБЕ

Партија 2 Поклон пакети за новорођене бебе у 2020 години

 

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У НАСЕЉЕНОМ МЕСТУ ЕЛЕМИР

 

УСЛУГА СПАШАВАЊА - АНГАЖОВАЊЕ СПАСИЛАЦА НА ГАРДСКОМ КУПАЛИШТУ ПЕСКАРА И НА ИЗЛЕТИШТУ ТИСА

 

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ХИГИЈЕНЕ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

ЈАВНА НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ

 

УСЛУГЕ РЕГИСТРАЦИЈЕ И ТЕХНИЧКОГ ПРЕГЛЕДА  СЛУЖБЕНИХ ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ

 

УСЛУГЕ СУЗБИЈАЊА КОМАРАЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

РАДОВИ НА РЕДОВНОМ ОДРЖАВАЊУ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У ГРАДУ И НЕСЕЉЕНИМ МЕСТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

НАБАВКА И ИНСТАЛИРАЊЕ СПОРТСКОГ СЕМАФОРА У КРИСТАЛНОЈ ДВОРАНИ

 

КАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ

Партија 1 Тонери

Партија 2 Канцеларијски материјал

 

УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА

ПАРТИЈА 1 Путно здравствно осигурање запослених Градске управе града Зрењанина

ПАРТИЈА 2 Каско осигурање службених возила Градске управе града Зрењанина

ПАРТИЈА 3 Колективно осигурање запослених и осигурање имовине Градске управе града Зрењанина

ПАРТИЈА 4 Осигурање културно уметничких манифестација

 

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГА ПРЕВОЗА СКЕЛОМ

 

ЈАВНА НАБАВКА ГОРИВА ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

НАБАВКА ПОКЛОНА ЗА НОВОРОЂЕНЕ БЕБЕ

- обликована по партијама

 

РАДОВИ  НА ОДРЖАВАЊУ ПРИСТУПНИХ УЛИЦА ИИ РЕДА И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ

 

НАБАВКА ВОЗИЛА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

 

УСЛУГЕ ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА У ВЛАСНИШТВУ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

УСЛУГЕ ЗАКУПА БИНЕ

 

УСЛУГА ИНФОРМИСАЊА ЈАВНОСТИ У ШТАМПАНИМ МЕДИЈИМА ПАРТИЈА 2 -ИНФОРМИСАЊЕ У НЕДЕЉНОМ ЛИСТУ

 

2018

ГРАДСКА УПРАВА

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ПУТЕВА И УЛИЦА У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

 

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У ЛАЗАРЕВУ

 

РАДОВИ НА РЕКОНСТРУКЦИ, САНАЦИЈИ, АДАПТАЦИЈИ И ИНВЕСТИЦИОНОМ ОДРЖАВАЊУ СТАНОВА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА

 

РАДОВИ НА РЕКУЛТИВАЦИЈИ ЗА ДЕГРАДИРАНИ ПРОСТОР ПАРЦЕЛЕ БР.609, К.О. КЛЕК "СТАРА БАРА"

 

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА ЛОКАЛНЕ ПОРЕСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ

РАДОВИ НА ЗАМЕНИ ПОДА У ХАЛИ СПОРТОВА "КРИСТАЛНА ДВОРАНА" ЗРЕЊАНИН

   

РАДОВИ НА ОДРЖАВАЊУ ВЕРТИКАЛНЕ И ХОРИЗОНТАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

 

2018 

ГРАДОНАЧЕЛНИК

КОНЦЕСИЈА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ , РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ, УПРАВЉАЊЕ И ОБАВЉАЊЕ ФАРМАЦЕУТСКЕ ДЕЛАТНОСТИ У ГРАДУ ЗРЕЊАНИНУ