Градска управа

Одборници Скупштине Града Зрењанина на заседању одржаном 04. новембра 2016. године усвојили су Одлуку о Градској управи, на основу које је Градска управа Зрењанин организована кроз следеће основне организационе јединице:

  

 1. Одељење за финансије; 
 2. Одељење за општу управу;
 3. Одељење за друштвене делатности;
 4. Одељење за урбанизам;
 5. Одељење за имовинско-правне односе и управљање имовином;
 6. Одељење за привреду, локални економски и рурални развој, изградњу и уређење града и заштиту животне средине;
 7. Одељење комуналне полиције, одбране, ванредних ситуација и заједничких послова;
 8. Одељење инспекција;
 9. Одељење за људске ресурсе и правне послове;
 10. Служба Скупштине града, Градоначелника и Градског већа;
 11. Служба за информационе и комуникационе технологије. 

Градска управа има и три посебне организационе јединице:

 1. Кабинет градоначелника
 2. Служба за буџетску инспекцију
 3. Јединица за интерну ревизију
 
Градска  управа: 
 
 1. припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина града, Градоначелник и Градско веће, 
 2. извршава одлуке и друге акте Скупштине града, Градоначелника и Градског већа,
 3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности Града,
 4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине града, 
 5. извршава законе и друге прописе чије је извршавање поверено Граду,
 6. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина града, Градоначелник и Градско веће,
 7. доставља извештај о свом раду Скупштини града, Градоначелнику и Градском већу, 
 8. обавља и друге послове утврђене законом, актима органа Града и другим прописима.