Седница Градског већа

На основу члана 58. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) и члана 15. став 3. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14, 25/19 и 30/20)  

С А З И В А М

10. седницу Градског већа града Зрењанина за среду 06.10.2021. године.
Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 08,15 часова.
За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

1. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама и допуни Одлуке о оснивању Народног музеја Зрењанин
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Данило Радојевић

2. Утврђивање Предлога Измене и допуне Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина за 2021. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Милутин Ђуришић

3. Утврђивање Предлога Одлуке о покретању поступка давања у закуп наизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева

4. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Бјелогрлић

5. Утврђивање Предлога Закључка о давању сагласности на Измене и допуне Посебног програма о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина за ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2021. годину
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Милијана Будимир 

6. Утврђивање Предлога Закључка о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2021. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Милијана Будимир 

7. Утврђивање Предлога Закључка о прихватању Друге измене Програма пословања ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за 2021. годину
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Милица Вуковић

8. Извештај о реализацији Годишњег плана рада Предшколске установе Зрењанин за радну 2020/2021. годину
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Владимир Петровић

9. Годишњи план рада Предшколске установе Зрењанин за радну 2021/2022. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Владимир Петровић

10. Текућа питања

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
- ГРАДСКО ВЕЋЕ -
Број: 06-138/21-III
Дана: 05.10.2021. године
З Р Е Њ А Н И Н

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Симо Салапура


НАПОМЕНА: 

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 10. седницу Градског већа града Зрењанина заказану за 06.10.2021. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs, у делу Градска власт, Градско веће.
Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа. 
Обавештавају се известиоци за тачке предложеног дневног реда за седницу Градског већа, да се, у случају спречености да присуствују наведеној седници, благовремено јаве у Службу Скупштине града, Градоначелника и Градског већа на телефон број: 3150124.