Седница Градског већа

На основу члана 58. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) и члана 15. став 3. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14, 25/19 и 30/20) 
 

С А З И В А М

5. седницу Градског већа града Зрењанина за среду 24.03.2021. године.
Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 08,15 часова.
За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

1. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних објеката на површинама јавне и друге намене на територији града Зрењанина
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Маријана Радојчић

2. Утврђивање Предлога Измене и допуне Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина за 2021. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева

3. Утврђивање Предлога Решења о изменама и допунама Статута Историјског архива Зрењанин 
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирјана Баста

4. Утврђивање Предлога Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Софија Анђелковић

5. Извештај о раду Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин за 2020. годину
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Бојан Мијатов

6. Извештај о раду Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин за 2020. годину
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Иван Француски

7. Извештај о раду Народног музеја Зрењанин за 2020. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Гвозденац Мартинов

8. Извештај о раду Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин за 2020. годину
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Бјелогрлић

9. Извештај о раду Историјског архива Зрењанин за 2020. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирјана Баста

10. Извештај о раду Савремене галерије Уметничке колоније Ечка - Зрењанин за 2020. годину
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Душан Радишић

11. Текућа питања

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
- ГРАДСКО ВЕЋЕ -
Број: 06-41/21-III
Дана: 23.03.2021. године
З Р Е Њ А Н И Н

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Симо Салапура

НАПОМЕНА: 

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 5. седницу Градског већа града Зрењанина заказану за 24.03.2021. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs, у делу Градска власт, Градско веће. 
Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа. 
Обавештавају се известиоци за тачке предложеног дневног реда за седницу Градског већа, да се, у случају спречености да присуствују наведеној седници, благовремено јаве у Службу Скупштине града, Градоначелника и Градског већа на телефон број: 3150124.