Седница Градског већа

На основу члана 58. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) и члана 15. став 3. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14, 25/19 и 30/20) 

С А З И В А М

8. седницу Градског већа града Зрењанина за четвртак 12.08.2021. године.
Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 08,15 часова.
За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

1. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина за 2021. годину
ИЗВЕСТИЛАЦ: Еуђенија Бесу 

2. Утврђивање Предлога Одлуке о измени Одлуке о отпису дуга у поступку приватизације за акционарско друштво “Индустрија обуће Београд” Београд број 06-151-14/17-I
ИЗВЕСТИЛАЦ: Еуђенија Бесу 

3. Утврђивање Предлога Закључка о давању сагласности на Измене и допуне Посебног програма о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин за 2021. годину
ИЗВЕСТИЛАЦ: Горан Миливојев

4. Утврђивање Предлога Закључка о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин за 2021. годину
ИЗВЕСТИЛАЦ: Горан Миливојев

5. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ЈКП “Чистоћа и зеленило” Зрењанин по завршном рачуну за 2020. годину
ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Несторов

6. Утврђивање Предлога Закључка о прихватању Друге измене и допуне Програма пословања ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2021. годину 
ИЗВЕСТИЛАЦ: Марија Несторов

7. Утврђивање Предлога Закључка о прихватању Посебног програма о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина за  ЈКП ”Пијаце и паркинзи” Зрењанин за 2021. годину
ИЗВЕСТИЛАЦ: Александар Мартинов


8. Утврђивање Предлога Закључка о прихватању Друге измене Програма  пословања ЈКП ”Пијаце и паркинзи” Зрењанин за 2021. годину
ИЗВЕСТИЛАЦ: Александар Мартинов

9. Извештај о пословању ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин за 2020. годину
ИЗВЕСТИЛАЦ: Драган Стајић

10. Извештај о пословању ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за 2020. годину
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милица Вуковић

11. Утврђивање Предлога Закључка о прихватању Прве измене Програма пословања ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за 2021. годину
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милица Вуковић

12. Утврђивање Предлога Закључка о прихватању предлога измене и допуне финансијског  плана Туристичке организације града Зрењанина за 2021. годину
ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Љуботина 

13. Утврђивање Предлога Закључка о прихватању Одлуке о усвајању Прве (I) измене и допуне Програма пословања Установе ''Резервати природе'' Зрењанин за 2021. годину
ИЗВЕСТИЛАЦ: Др Дејан Јованов

14. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању предлога I Ребаланса финансијског плана за 2021. годину Јавне установе “Спортски објекти” Зрењанин
ИЗВЕСТИЛАЦ: Данијел Шебез

15. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању Измена и допуна Плана и програма рада-Ребаланс I Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин за 2021. годину
ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Карлечик

16. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању измењеног Финансијског плана прихода и расхода у оквиру програма рада Народног музеја Зрењанин за 2021. годину
ИЗВЕСТИЛАЦ: Синиша Оњин

17. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању измене Плана и програма рада Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин за 2021. годину – РЕБАЛАНС I
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Бјелогрлић

18. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању Измена и допуна Програма рада Историјског архива Зрењанин за 2021. годину  
ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирјана Баста

19. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању Измене плана и програма рада Културног центра Зрењанина за 2021. годину у делу финансијских показатеља
ИЗВЕСТИЛАЦ: Горан Маринковић

20. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању измене и допуне финансијског плана Савремене галерије Уметничке колоније Ечка – Зрењанин за 2021. годину
ИЗВЕСТИЛАЦ: Душан Радишић

21. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању измена Плана рада Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2021. годину
ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Ковачевић

22. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању Измене финансијског плана Предшколске установе Зрењанин за 2021. годину
ИЗВЕСТИЛАЦ: Владимир Петровић

23. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању Ребаланса буџета Центра за социјални рад града Зрењанина за 2021. годину
ИЗВЕСТИЛАЦ: Оливера Лисица

24. Утврђивање Предлога Закључка о усвајању Ребаланса буџета Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина – Мост за 2021. годину
ИЗВЕСТИЛАЦ: Невена Монтресор

 25. Текућа питања

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
- ГРАДСКО ВЕЋЕ -
Број: 06-106/21-III
Дана: 11.08.2021. године
З Р Е Њ А Н И Н

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Симо Салапура


НАПОМЕНА: 

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 8. седницу Градског већа града Зрењанина заказану за 12.08.2021. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs, у делу Градска власт, Градско веће.
Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа. 
Обавештавају се известиоци за тачке предложеног дневног реда за седницу Градског већа, да се, у случају спречености да присуствују наведеној седници, благовремено јаве у Службу Скупштине града, Градоначелника и Градског већа на телефон број: 3150124.