Седница Градског већа

На основу члана 58. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) и члана 15. став 3. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14, 25/19 и 30/20)  

С А З И В А М

14. седницу Градског већа града Зрењанина за петак 13.05.2022. године.
Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 08,15 часова.
За ову седницу предлажем следећи:

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

 

1. Утврђивање Предлога Одлуке о изгледу униформе и ознака, боји и начину означавања возила и пловила и посебној опреми комуналне милиције
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Немања Малинић

2. Утврђивање Предлога Одлуке о измени и допуни Одлуке о манифестацијама од посебног значаја за град Зрењанин
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Драгић

3. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама и допуни Одлуке о оснивању Туристичке организације града Зрењанина
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Љуботина

4. Утврђивање Предлога Одлуке о измени Одлуке о оснивању Савремене галерије Уметничке колоније Ечка - Зрењанин
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Тања Лукић

5. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Завода за заштиту споменика културе Зрењанин
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Гордана Стоин

6. Утврђивање Предлога Одлуке о измени Одлуке о задуживању града Зрењанина ради финансирања капиталних инвестиција
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Еуђенија Бесу

7. Утврђивање Предлога Одлуке о отуђењу непокретности у јавној својини града Зрењанина прикупљањем писмених понуда 
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Драгомир Радованац

8. Утврђивање Предлога Измене и Допуне Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина за 2022. години 
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева

9. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о допуни Статута Предшколске установе Зрењанин 
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Владимир Петровић

10. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели нераспоређене  добити ЈКП  ''Чистоћа и Зеленило'' Зрењанин
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Снежана Ђорђевић

11. Извештај о раду Локалног омбудсмана града Зрењанина за 2021. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Богосав Симић

12. Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП ''Пијаце и паркинзи''  Зрењанин за 2021. годину са Извештајем овлашћеног ревизора
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Александар Мартинов

13. Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП ''Градска топлана''  Зрењанин за 2021. годину са Извештајем независног ревизора
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Свилар

14. Утврђивање Предлога Решења о давању сагласности на Одлуку о покрићу губитка ЈП ''Градска топлана'' Зрењанин
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Илија Свилар

15. Извештај о  раду Туристичке организације града Зрењанина за 2021. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Зоран Љуботина

16. Извештај о  пословању Установе ''Резервати природе'' Зрењанин за 2021. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Др Дејан Јованов

17. Извештај о раду Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин за 2021. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Данијел Шебез
     
18. Извештај о реализацији Програма пословања Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин за 2021. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Карлечик

19. Извештај о раду Народног музеја Зрењанин за 2021. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Синиша Оњин

20. Извештај о раду Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин за 2021. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Бјелогрлић

21. Извештај о пословању Историјског архива Зрењанин за 2021. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирјана Баста

22. Извештај о  раду Културног центра Зрењанина за 2021. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Горан Маринковић

23. Извештај о раду Савремене галерије Уметничке колоније Ечка - Зрењанин за 2021. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Душан Радишић

24. Извештај о раду Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2021. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Ковачевић

25. Извештај о раду Центра за социјални рад града Зрењанина за 2021. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Оливера Лисица

26. Извештај о реализацији Програма пословања Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина -  Мост за 2021. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Невена Монтресор

27. Утврђивање Предлога Закључка о давању сагласности на Прву измену Програма пословања ЈП “Градска стамбена агенција”  Зрењанин за 2022. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Драгомир Радованац

28. Предлог Правилника о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Душан Михајлов

29. Предлог Правилника о суфинансирању енергетске санације породичних кућа и станова путем уградње соларних панела за производњу електричне енергије за сопствене потребе и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Душан Михајлов

30. Текућа питања

 

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-59/22-III
Дана: 12.05.2022. године
З Р Е Њ А Н И Н

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Симо Салапура


НАПОМЕНА: 

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 14. седницу Градског већа града Зрењанина заказану за 13.05.2022. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs, у делу Градска власт, Градско веће.
Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа. 
Обавештавају се известиоци за тачке предложеног дневног реда за седницу Градског већа, да се, у случају спречености да присуствују наведеној седници, благовремено јаве у Службу Скупштине града, Градоначелника и Градског већа на телефон број: 3150124.