Седница Скупштине града

РЕПУБЛИКА СРБИЈА                                      
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА                              
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА    
Број: 06-102/20-I
Дана: 05.11.2020. године    
З Р Е Њ А Н И Н
 

На основу члана 22. и  63. став 7. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст) 

С А З И В А М
3. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА
ЗА СУБОТУ 07.11.2020. ГОДИНЕ 

    Седница ће се одржати у великој сали Културног центра Зрењанина, са почетком у 10,00 часова.
    За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И    Р Е Д


1. Предлог Решења о престанку мандата одборника Скупштине града Зрењанина - Милана Миљуша
 
2. Предлог Решења о престанку мандата одборника Скупштине града Зрењанина - Зорана Протића 

3. Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине града Зрењанина - Весне Цвијић 

4. Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине града Зрењанина - Синише Тешића 

5. Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине града Зрењанина - Кристине Видрач 

6. Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине града Зрењанина - Николе Остојића 

7. Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине града Зрењанина - Горана Томића 

8. Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине града Зрењанина - Јасмине Шајбер

9. Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине града Зрењанина - Александре Ђукић

10. Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине града Зрењанина - Срђана Барац

11. Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине града Зрењанина - Божидара Коњик

12. Предлог Решења о потврђивању мандата одборника Скупштине града Зрењанина - Немање Топића 

13. Предлог Одлуке о усвајању Предлога Пројекта третмана отпадних вода у Зрењанину

14. Предлог Решења о образовању и постављењу Градског Штаба за ванредне ситуације


У складу са чланом 63. став 7. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст), образложење за краћи рок за сазивање 3. седнице Скупштине града је хитност у вези са реализацијом Пројекта третмана отпадних вода у граду Зрењанину. Последица неодржавања седнице је кашњење у реализацији Пројекта од стране заинтересованих инвеститора. 

Молимо Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак благовремено оправдате на телефон: 3150202, 3150124 или 3150125.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић 

НАПОМЕНА: 

Материјал за тачке предложеног дневног реда за 3. седницу Скупштине града Зрењанина заказану за 07.11.2020. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs,  у делу Градска власт, Скупштина града.

У случају неслагања материјала у електронском облику са писаним материјалом, важећи је писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време, у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа.