Седница Скупштине града

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-161/22-I
Дана: 09.12.2022. године
З Р Е Њ А Н И Н
 

На основу члана 22. и 63. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст и 33/20)

С А З И В А М

26. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА

ЗА ПЕТАК 16.12.2022. ГОДИНЕ

Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 10,00  часова.
За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

1. Предлог Одлуке о буџету града Зрењанина за 2023. годину
2. Предлог Одлуке о остваривању права на повлашћен градски превоз на територији града Зрењанина
3. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о локалним комуналним таксама
4. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина
5. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о преузимању вршења оснивачких права над Историјским архивом Зрењанин 
6. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о преузимању права, обавезе и одговорности оснивача Културног центра Зрењанина
7. Предлог Одлуке о измени Одлуке о пословном простору града Зрењанина
8. Предлог Одлуке о повећању вредности основног капитала ЈКП Пијаце и паркинзи'' Зрењанин
9. Предлог Решења о давању сагласности на Статут Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин
10. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин
11. Предлог Измене и допуне Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина за 2022. годину
12. Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Зрењанина за 2022. годину у периоду јануар-јун 2022. године
13. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач град Зрењанин, за период од 01. јануара до 30. септембра 2022. године. 
14. Предлог Закључка о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина за ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2023. годину
15. Програм пословања ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2023. годину
16. Програм пословања ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2023. годину
17. Предлог Закључка о давању сагласности на III Измену Програма пословања ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2022. годину
18. Програм пословања ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2023. годину
19. Програм пословања ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин за 2023. годину
20. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по Финансијском извештају за 2021. годину ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин
21. Програм пословања ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин за 2023. годину
22. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о покрићу дела губитка из ранијих година ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин
23. Предлог Закључка о давању сагласности на Другу измену Програма пословања ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за 2022. годину
24. Програм пословања ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за 2023. годину
25. Програм пословања Туристичке организације града Зрењанина за 2023. годину
26. Програм пословања Установе ''Резервати природе'' Зрењанин за 2023. годину
27. Програм пословања Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин за 2023. годину
28. Програм пословања Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин за 2023. годину
29. Програм пословања Народног музеја Зрењанин за 2023. годину
30. Програм пословања Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин за 2023. годину
31. Програм пословања Историјског архива Зрењанин за 2023. годину
32. Програм пословања Културног центра Зрењанина за 2023. годину
33. Програм пословања Савремене галерије Уметничке колоније Ечка – Зрењанин за 2023. годину
34. Програм пословања Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2023. годину
35. Програм пословања Предшколске установе Зрењанин за 2023. годину
36. План и програм рада Центра за социјални рад града Зрењанина за 2023. годину
37. План рада Апотеке Зрењанин за 2023. годину
38. Програм пословања Центра за пружање услуга социјалне заштите града  Зрењанина - Мост за 2023. годину
39. Предлог Закључка о усвајању у целости Финансијског плана за 2023. годину за финансирање Клуба за стара лица и Службе помоћ у кући Геронтолошког центра Зрењанин
40. Предлог Решења о изменама Решења о образовању и именовању Комисије за планове
41. Предлог Решења о измени Решења о образовању и постављењу Градског штаба за ванредне ситуације 
42. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора  Основне школе “Доситеј Обрадовић” Фаркаждин
43. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора  Основне школе “Доситеј Обрадовић” Фаркаждин 
44. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора ОШ ”Ђура Јакшић” Зрењанин 
45. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора ОШ ”Ђура Јакшић” Зрењанин 
46. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора  Основне школе “Жарко Зрењанин” Зрењанин
47. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора  Основне школе “Жарко Зрењанин” Зрењанин
48. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Eкономско-трговинске школе ”Јован Трајковић” Зрењанин 
49. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Eкономско-трговинске школе ”Јован Трајковић” Зрењанин 
50. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Eлектротехничке и грађевинске школе ”Никола Тесла” Зрењанин 
51. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Eлектротехничке и грађевинске школе  ”Никола Тесла” Зрењанин 
52. Предлог Решења о именовању председника Надзорног одбора ЈКП “Водовод и канализација” Зрењанин 

Молимо Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак благовремено оправдате на телефон: 3150202, 3150124 или 3150125.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић 

НАПОМЕНА:

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 26. седницу Скупштине града Зрењанина заказану за 16.12.2022. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs, у делу Градска власт, Скупштина града, осим материјала под редним бројевима од 40. до 52.  који ће се доставити накнадно.

Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа.