Седница Скупштине града

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-168/21-I
Дана: 10.12.2021. године
З Р Е Њ А Н И Н
 

На основу члана 22. и 63. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст и 33/20) 

С А З И В А М

15. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА

ЗА  ПЕТАК  17.12.2021. ГОДИНЕ 

Седница ће се одржати у великој сали Културног центра Зрењанина, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 

1. Предлог Одлуке о буџету града Зрењанина за 2022. годину

2. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о приступању изради плана развоја града Зрењанина за период од 2021. до 2028. године 

3. Предлог Одлуке о измени и допуни Одлуке о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода

4. Предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације за изградњу дистрибутивног гасовода МОР 4 бар за викенд зону код Перлеза

5. Предлог Одлуке о доношењу Плана детаљне регулације за изградњу дистрибутивног гасовода МОР 16 бар, МРС Ботош – МРС Томашевац – МРС Орловат – МРС Фаркаждин

6. Предлог Одлуке о изради Измене и допуне Плана генералне регулације ''Центар'' у Зрењанину

7. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин 

8. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о оснивању Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' у Зрењанину

9. Предлог Одлуке о изменама и допуни Одлуке о оснивању Савремене галерије Уметничке колоније Ечка – Зрењанин

10. Предлог Одлуке о повећању вредности основног капитала ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин 

11. Предлог Одлуке о измени  Одлуке о паркирању возила 

12. Предлог Одлуке о обављању комуналне делатности зоохигијене

13. Предлог Одлуке о одређивању и обављању комуналне делатности сузбијање емерзних корова 

14. Предлог Одлуке о одређивању и обављању комуналне делатности сузбијање коровске биљке амброзија 

15. Предлог Одлуке о покретању поступка за реализацију пројекта јавно – приватног партнерства у циљу обављања послова комуналне делатности зоохигијене (спровођење мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације) и сузбијања коровске биљке амброзија и емерзних корова на јавним површинама града Зрењанина 

16. Предлог Одлуке о уплати доприноса за пензијско и инвалидско осигурање и доприноса за здравствено осигурање за лице које је стекло статус лица које самостално обавља уметничку делатност у области културе

17. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о усвајању Анекса 1. Уговора о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини града Зрењанина и давању овлашћења Градоначелнику града Зрењанина за закључивање Анекса 1.

18. Предлог Одлуке о ангажовању ревизора за обављање екстерне ревизије завршног рачуна буџета града Зрењанина за 2021. годину

19. Предлог Кадровског плана Градске управе, Правобранилаштва и Стручне службе Локалног омбудсмана града Зрењанина за 2022. годину

20. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Статута ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин

21. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Народног музеја Зрењанин

22. Предлог Решења о измени Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање поврде о смрти

23. Предлог Закључка о усвајању Локалног акционог плана запошљавања града Зрењанина за период од 2021 до 2023. године

24. Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Зрењанина за 2021. годину у периоду јануар – јун 2021. године

25. Извештај о извршењу Одлуке о буџету града Зрењанина за 2021. годину у периоду јануар – септембар 2021. године

26. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач град Зрењанин, за период од 01.01. до 30.09.2021. године. 

27. Предлог Закључка о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2021. годину

28. Предлог Закључка о давању сагласности на Посебан програм о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина за ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2022. годину

29. Програм пословања ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2022. годину

30. Програм пословања ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2022. годину

31. Извештај о пословању ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2020. годину

32. Предлог Закључка о давању сагласности на III Измену Програма пословања ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2021. годину

33. Програм пословања ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2022. годину

34. Програм пословања ЈКП ''Градска топлана'' Зрењанин за 2022. годину

35. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по Финансијском извештају за 2020. годину ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин

36. Програм Пословања ''Јавног предузећа за урбанизам'' Зрењанин за 2022. годину

37. Програм пословања ЈКП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за 2022. годину

38. Програм пословања Туристичке организације града Зрењанина за 2022. годину

39. Програм пословања Установе ''Резервати природе'' Зрењанин за 2022. годину

40. Програм пословања Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин за 2022. годину

41. Програм пословања Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин за 2022. годину

42. Програм пословања Народног музеја Зрењанин за 2022. годину

43. Програм пословања Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин за 2022. годину

44. Програм пословања Културног центра Зрењанина за 2022. годину

45. Програм пословања Историјског архива Зрењанин за 2022. годину

46. Програм пословања Савремене галерије Уметничке колоније Ечка – Зрењанин за 2022. годину

47. Програм пословања Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2022. годину

48. Финансијски план Предшколске установе Зрењанин за 2022. годину

49. План и програм рада Центра за социјални рад града Зрењанина за 2022. годину

50. Финансијски план и план рада Апотеке Зрењанин за 2022. годину

51. Програм пословања Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина – Мост за 2022. годину

52. План рада ванинституционалне заштите Геронтолошког центра Зрењанин за 2022. годину

53. Предлог Решења о престанку мандата директора Установе ''Резервати природе'' Зрењанин

54. Предлог Решења о именовању в.д. директора Установе ''Резервати природе'' Зрењанин

55. Предлог Решења о престанку мандата директора Завода за заштиту споменика културе Зрењанин 

56. Предлог Решења о именовању в.д. директора Завода за заштиту споменика културе Зрењанин 

57. Предлог Решења о разрешењу председника и три члана Управног одбора Установе “Резервати природе” Зрењанин 

58. Предлог Решења о именовању председника и три члана Управног одбора Установе “Резервати природе” Зрењанин 

59. Предлог Решења о разрешењу председика и чланова Надзорног одбора Установе “Резервати природе” Зрењанин 

60. Предлог Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Установе “Резервати природе” Зрењанин 

61. Предлог Решења о разрешењу председника и три члана Управног одбора Завода за заштиту споменика културе Зрењанин 

62. Предлог Решења о именовању  председника и три члана Управног одбора Завода за заштиту споменика културе Зрењанин 

63. Предлог Решења о разрешењу председника и три члана Управног одбора Апотеке Зрењанин 

64. Предлог Решења о именовању председника и члана Управног одбора Апотеке Зрењанин 

65. Предлог Решења о образовању Савета за унапређење положаја особа са инвалидитетом у граду Зрењанину

66. Предлог Решења о разрешењу два заменика члана Градске изборне комисије у сталном саставу града Зрењанина 

67. Предлог Решења о именовању два заменика члана Градске изборне комисије у сталном саставу града Зрењанина  

68. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе “Братство” Арадац

69. Предлог Решења о именовању два члана Школског  одбора Основне школе “Братство” Арадац

70. Предлог Решења о разрешењу два члана Школског одбора Економско трговачке школе “Јован Трајковић” Зрењанин 

71. Предлог Решења о именовању два члана Школског одбора Економско трговачке школе “Јован Трајковић” Зрењанин

72. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе “Вук Караџић” Зрењанин

73. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе “Вук Караџић” Зрењанин

74. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Музичке школе “Јосиф Маринковић” Зрењанин

75. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Музичке школе “Јосиф Маринковић” Зрењанин 

76. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора ХПТШ “Урош Предић” Зрењанин    

77. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора ХПТШ “Урош Предић” Зрењанин

78. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе “1. октобар” Ботош

79. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе “1. октобар” Ботош

80. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе  “Светозар Марковић Тоза” Елемир-Тараш

81. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе  “Светозар Марковић Тоза” Елемир –Тараш

82. Предлог Решења о разрешењу два члана Школског одбора Основне школе  ''Др. Александар Сабовљев'' Ечка

83. Предлог Решења о именовању два члана Школског одбора Основне школе  ''Др. Александар Сабовљев'' Ечка

84. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Основне школе “Младост” Томашевац

85. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Основне школе “Младост” Томашевац

86. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Mедицинске школе Зрењанин

87. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Mедицинске школе Зрењанин

88. Предлог Решења о разрешењу члана Школског одбора Зрењанинске гимназије Зрењанин

89. Предлог Решења о именовању члана Школског одбора Зрењанинске гимназије Зрењанин

90. Предлог Решења о разрешењу три члана Школског одбора Електротехничке и грађевинске школе “Никола Tесла” Зрењанин

91. Предлог Решења о именовању три члана Школског одбора Електротехничке и грађевинске школе “Никола Tесла” Зрењанин

Молимо Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак благовремено оправдате на телефон: 3150202, 3150124 или 3150125.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић 

НАПОМЕНА:

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 15. седницу Скупштине града Зрењанина заказану за 17.12.2021. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs,  у делу Градска власт, Скупштина града, осим материјала под редним бројевима: од 53. до 91. који ће се доставити пре почетка седнице.

Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа.