Седница Скупштине града

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-125/22-I
Дана: 02.09.2022. године
З Р Е Њ А Н И Н
 

 

На основу члана 22. и 63. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст и 33/20) 

С А З И В А М

23. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА

ЗА ПЕТАК 09.09.2022. ГОДИНЕ

Седница ће се одржати у великој сали Културног центра Зрењанина, са почетком у 10,00 часова.
За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

 1. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету града Зрењанина за 2022. годину

 2. Предлог Одлуке о обављању комуналне делатности обезбеђивање јавног осветљења на територији града Зрењанина

 3. Предлог Одлуке о обављању комуналне делатности димничарске услуге на територији града Зрењанина

 4. Предлог Одлуке о одржавању јавних зелених површина на територији града Зрењанина

 5. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о одржавању комуналне хигијене

 6. Предлог Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације ''Југоисток'' у Зрењанину
     Текстуални део
     Графички део
     Услови

 7. Предлог Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације ''Центар'' у Зрењанину
     Текстуални део
     Графички део
     Услови

 8. Предлог Одлуке о доношењу Измена и допуна Плана генералне регулације ''Доља'' у Зрењанину
     Текстуални део
     Графички део
     Услови

 9. Предлог Одлуке о изради измене и допуне Плана генералне регулације насељеног места Елемир

 10. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о месним заједницама на територији града Зрењанина

11. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о паркирању возила

12. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о радном времену угоститељаких, занатских и трговинских објеката на територији града Зрењанина

13. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено – пословним зградама на територији града Зрењанина

14. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о постављању и уклањању мањих монтажних и других објеката на површинама јавне и друге намене на територији града Зрењанина

15. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о пијацама

16. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о условима и начину држања домаћих животиња и кућних љубимаца

17. Предлог Одлуке о усвајању Пројекта јавно-приватног партнерства без елемената концесије за реализацију пројекта финансирања, изградње и одржавања локалне путне инфраструктуре на територији града Зрењанина

18. Предлог Одлуке о давању сагласности на коначни нацрт јавног уговора о јавно-приватном партнерству услуге обављања послова комуналне делатности, зоохигијене (спровођења мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације) са сродним услугама сузбијања коровске биљке амброзија и емерзних корова на јавним површинама града Зрењанина

19. Предлог Решења о измени Решења о одређивању доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и издавање потврде о смрти

20. Информација о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, друштва капитала и других облика организовања на која се примењује Закон о јавним предузећима чији је оснивач град Зрењанин, за  период од 01. јануара до 30. јун 2022. године

21. Предлог Закључка о одобравању учешћа града Зрењанина у суфинансирању обнове крова и кровне конструкције на објекту у Зрењанину у улици Краља Петра бр. 3

22. Предлог Закључка о давању сагласности на Измене и допуне Посебног програма о коришћењу субвенција из буџета града Зрењанина за ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин за 2022. годину

23. Предлог Закључка о давању сагласности на Измене и допуне Програма пословања ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанина за 2022. годину

24. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по Финансијском извештају ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2021. годину

25. Предлог Закључка о давању сагласности на другу измену и допуну Програма пословања ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин за 2022. годину

26. Предлог Решења о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по завршном рачуну за 2021. годину ЈКП ''Пијаце и паркинзи'''' Зрењанин

27. Предлог Закључка о давању сагласности на II измену Програма пословања ЈКП ''Пијаце и паркинзи'' Зрењанин за 2022. годину

28. Извештај о реализацији програма пословања ЈП ''Градска стамбена агенција'' Зрењанин за 2021. годину 

29. Предлог Закључка о прихватању Одлуке о усвајању Прве измене Програма пословања Туристичке организације града Зрењанина за 2022. годину

30. Предлог Закључка о прихватању Одлуке о усвајању Прве измене Програма пословања Установе ''Резервати природе'' Зрењанин за 2022. годину

31. Предлог Закључка о усвајању I Ребалансa Програма пословања Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин за 2022. годину

32. Предлог Закључка о усвајању Прве измене Програма пословања за 2022. годину Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанин

33. Предлог Закључка о усвајању Прве измене Програма пословања Народног музеја Зрењанин за 2022. годину

34. Предлог Закључка о усвајању Прве измене Програма пословања Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин за 2022. годину

35. Предлог Закључка о усвајању Прве измене Програма пословања Историјског архива Зрењанин за 2022. годину

36. Предлог Закључка о усвајању Прве измене Програма пословања Културног центра Зрењанина за 2022. годину

37. Предлог Закључка о усвајању Прве измене Програма пословања Савремене галерија Уметничке колоније Ечка-Зрењанин за 2022. годину

38. Предлог Закључка о усвајању Прве измене Програма пословања Завода за заштиту споменика културе Зрењанин за 2022. годину

39. Предлог Закључка о усвајању Прве измене Финансијског плана Предшколске установе Зрењанин за 2022. годину

40. Предлог Закључка о усвајању Ребаланса буџета Центра за социјални рад града Зрењанина за 2022. годину

41. Предлог Закључка о усвајању Прве измене Програма пословања Центра за пружање услуга социјалне заштите града Зрењанина – Мост за 2022. годину

42. Предлог Закључка о усвајању Предлога ребаланса буџета Геронтолошког центра у Зрењанину за 2022. годину

43. Извештај о раду Савета за здравље града Зрењанина за 2021. годину

44. Предлог Решења о престанку мандата в.д. директора ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин

45. Предлог Решења о именовању директора ЈКП ''Водовод и канализација'' Зрењанин по расписаном јавном конкурсу

46. Предлог Решења о престанку мандата в.д. директора ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин

47. Предлог Решења о именовању директора ЈКП ''Чистоћа и зеленило'' Зрењанин по расписаном јавном конкурсу

48. Предлог Решења о разрешењу в.д. директора Туристичке организације града Зрењанина

49. Предлог Решења о именовању в.д. директора Туристичке организације града Зрењанина

 

Молимо Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак благовремено оправдате на телефон: 3150202, 3150124 или 3150125.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић 

НАПОМЕНА:

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 23. седницу Скупштине града Зрењанина заказану за 09.09.2022. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs, у делу Градска власт, Скупштина града, осим материјала под редним бројевима од 44. до 49. који ће се доставити накнадно.

Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа.