Седница Градског већа

На основу члана 58. Статута града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст и 7/23) и члана 15. став 3. Пословника Градског већа града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 16/14 – пречишћен текст, 17/14, 20/14, 25/19 и 30/20)  
   

С А З И В А М

20. седницу Градског већа града Зрењанина за среду 10.05.2023. године.

Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у сали Градског већа, са почетком у 08,00 часова.

За ову седницу предлажем следећи:

 

Д Н Е В Н И   Р Е Д

 

1. Утврђивање Предлога Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине града Зрењанина – Лалић Наташе 
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Светлана Грујић

2. Утврђивање Предлога Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине града Зрењанина – Вукић Синише 
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Светлана Грујић

3. Утврђивање Предлога Одлуке о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини града Зрењанина
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева

4. Утврђивање Предлога Одлуке о изради Плана детаљне регулације радне зоне ''Југоисток II - E'' у Зрењанину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђурђина Грбић

5. Утврђивање Предлога Одлуке о изради Плана детаљне регулације обилазнице државног пута IБ реда број 13, око насеља Меленци
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђурђина Грбић

6. Утврђивање Предлога Одлуке о изради Измена и допуна Плане генералне регулације насељеног места Ечка
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Ђурђина Грбић

7. Утврђивање Предлога Одлуке о преносу права коришћења на непокретностима у јавној својини града Зрењанина на Основну школу ''Соња Маринковић'' из Зрењанина
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Мила Ратковић Панић

 8. Утврђивање Предлога Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину града Зрењанина непосредном погодбом целе некретнине, кат.парц. бр. 3011 и кат.парц.бр: 3012 к.о. Меленци, а у циљу обезбеђења услова за пружање услуга подршке социјално угроженом становништву
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Мила Ратковић Панић

 9. Утврђивање Предлога Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину града Зрењанина непосредном погодбом на непокретностима кат.парц.бр: 4834 К.О. Зрењанин I, а у циљу пресељења Савремене галерије уметничке колоније ''Ечка'' Зрењанин
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Мила Ратковић Панић

10. Утврђивање Предлога Одлуке о размени непокретности приватне својине и јавне својине града Зрењанина
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева

11. Утврђивање Предлога Одлуке о усвајању Етичког кодекса функционера локалне самоуправе
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Златинка Јефтић

12. Утврђивање  Предлога Измена и допуна Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини  града Зрењанина за 2023. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Виолета Кучанда Богасениева

13. Извештај о раду Градске управе града Зрењанин за 2022. годину 
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Ненад Домјесков

14. Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП “Водовод и канализација”, Зрењанин за.2022. годину 
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Јелена Говедарица

15. Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП “Пијаце и паркинзи”, Зрењанин за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године 
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Александар Мартинов

16. Извештај о реализацији Програма пословања Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин за 2022. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Данијел Шебез

17. Извештај о реализацији Програма пословања Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанина за 2022. годину 
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Дејан Карлечик

18. Извештај о реализацији Програма пословања Народног музеја Зрењанин за 2022. годину 
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Синиша Оњин

19. Извештај о реализацији Програма пословања Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин за 2022. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Милан Бјелогрлић

20. Извештај о реализацији Програма пословања Историјског архива Зрењанин за 2022. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Мирјана Баста

21. Извештај о реализацији Програма пословања Културног центра Зрењанина за 2022. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Горан Маринковић

22. Извештај о реализацији Програма пословања Савремене галерије Уметничке колоније Ечка - Зрењанин за 2022. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Душан Радишић

23. Извештај о раду Центра за социјални рад града Зрењанина за 2022. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Оливера Лисица

24. Извештај о пословању Апотеке Зрењанин за 2022. годину
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Маја Миланов Деак

25. Програм рада Службе ванинституционалне заштите Геронтолошког центра Зрењанин за 2023. годину
     ИЗВЕСТИЛАЦ: Тања Живанов

26. Извештај о раду Службе ванинституционалне заштите Геронтолошког центра Зрењанин за 2022. годину 
    ИЗВЕСТИЛАЦ: Тања Живанов

27. Текућа питања

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 06-47/23-III
Дана: 09.05.2023. године
З Р Е Њ А Н И Н

ПРЕДСЕДНИК
ГРАДСКОГ ВЕЋА
Симо Салапура


НАПОМЕНА: 

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 20. седницу Градског већа града Зрењанина заказану за 10.05.2023. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs, у делу Градска власт, Градско веће.

Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа. 

Обавештавају се известиоци за тачке предложеног дневног реда за седницу Градског већа, да се, у случају спречености да присуствују наведеној седници, благовремено јаве у Службу Скупштине града, Градоначелника и Градског већа на телефон број: 3150124.