Седница Скупштине града

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД ЗРЕЊАНИН
СКУПШТИНА ГРАДА
Број: 06-49/23-I
Дана: 11.05.2023. године
З Р Е Њ А Н И Н
 

 

На основу члана 22. и 63. Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', бр. 17/20 – пречишћен текст, 33/20, 7/23 и 8/23 – испр.)

С А З И В А М

28. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ  ГРАДА  ЗРЕЊАНИНА

ЗА ЧЕТВРТАК 18.05.2023. ГОДИНЕ

Седница ће се одржати у згради Скупштине града Зрењанина, у великој сали, са почетком у 10 часова.
За ову седницу предлажем следећи 

Д Н Е В Н И    Р Е Д

 

1. Предлог Одлуке о потврђивању мандата одборника Скупштине града Зрењанина – Лалић Наташе

2. Предлог Одлуке о престанку мандата одборника Скупштине града Зрењанина – Вукић Синише

3. Предлог Одлуке о изменама Одлуке о приступању изради Плана развоја града Зрењанина за период од 2021. до 2028. године

4. Предлог Одлуке о изменама и допунама Одлуке о грађевинском земљишту у јавној својини града Зрењанина

5. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације радне зоне ''Југоисток II - E'' у Зрењанину

6. Предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације обилазнице државног пута IБ реда број 13, око насеља Меленци

7. Предлог Одлуке о изради Измена и допуна Планa генералне регулације насељеног места Ечка

8. Предлог Одлуке о преносу права коришћења на непокретностима у јавној својини града Зрењанина на Основну школу ''Соња Маринковић'' из Зрењанина

9. Предлог Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину града Зрењанина непосредном погодбом целе некретнине, кат.парц. бр. 3011 и кат.парц.бр: 3012 к.о. Меленци, а у циљу обезбеђења услова за пружањe услуга подршке социјално угроженом становништву

10. Предлог Одлуке о покретању поступка прибављања непокретности у јавну својину града Зрењанина непосредном погодбом на непокретностима кат.парц.бр: 4834 К.О. Зрењанин I, а у циљу пресељења Савремене галерије уметничке колоније ''Ечка'' Зрењанин

11. Предлог Одлуке о размени непокретности приватне својине и јавне својине града Зрењанина

12. Предлог Одлуке о усвајању Етичког кодекса функционера локалне самоуправе

13. Предлог Измена и допуна Програма отуђења грађевинског земљишта у јавној својини  града Зрењанина за 2023. годину

14. Извештај о раду Градске управе града Зрењанин за 2022. годину

15. Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП “Водовод и канализација”, Зрењанин за.2022. годину

16. Извештај о реализацији Програма пословања ЈКП “Пијаце и паркинзи”, Зрењанин за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

17. Извештај о реализацији Програма пословања Јавне установе ''Спортски објекти'' Зрењанин за 2022. годину

18. Извештај о реализацији Програма пословања Народног позоришта ''Тоша Јовановић'' Зрењанина за 2022. годину

19. Извештај о реализацији Програма пословања Народног музеја Зрењанин за 2022. годину

20. Извештај о реализацији Програма пословања Градске народне библиотеке ''Жарко Зрењанин'' Зрењанин за 2022. годину

21. Извештај о реализацији Програма пословања Историјског архива Зрењанин за 2022. годину

22. Извештај о реализацији Програма пословања Културног центра Зрењанина за 2022. годину

23. Извештај о реализацији Програма пословања Савремене галерије Уметничке колоније Ечка - Зрењанин за 2022. годину

24. Извештај о раду Центра за социјални рад града Зрењанина за 2022. годину

25. Извештај о пословању Апотеке Зрењанин за 2022. годину

26. Програм рада Службе ванинституционалне заштите Геронтолошког центра Зрењанин за 2023. годину

27. Извештај о раду Службе ванинституционалне заштите Геронтолошког центра Зрењанин за 2022. годину

28. Предлог Решења о образовању и именовању Савета за одбрану и безбедност града Зрењанина

29. Предлог Решења о образовању и именовању Комисије за родну равноправност града Зрењанина

30. Предлог Решења  о престанку мандата члана Надзорног одбора ЈКП “Пијаце и паркинзи” Зрењанин

31. Предлог  Решења  о  именовању  члана  Надзорног  одбора  ЈКП    “Пијаце  и паркинзи” Зрењанин

32. Предлог  Решења  о  разрешењу   члана  Школског  одбора  Техничке  школе Зрењанин

33. Предлог  Решења  о  именовању   члана   Школског  одбора  Техничке школе Зрењанин

 

Молимо Вас да седници неизоставно присуствујете, а у случају спречености свој изостанак благовремено оправдате на телефон: 3150202, 3150124 или 3150125.

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Чедомир Јањић 

НАПОМЕНА:

Материјали за тачке предложеног дневног реда за 28. седницу Скупштине града Зрењанина заказану за 18.05.2023. године налазе се на сајту града Зрењанина: www.zrenjanin.rs, у делу Градска власт, Скупштина града, осим материјала за тачкe 28., 29., 30., 31., 32. и 33.  који ће се доставити накнадно.

Писани материјал, у који се може извршити увид сваког радног дана у радно време налази се у згради Градске управе града Зрењанина у канцеларији бр. 83, у Служби Скупштине града, Градоначелника и Градског већа.