Sednica Skupštine grada

REPUBLIKA SRBIJA
AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA
GRAD ZRENJANIN
SKUPŠTINA GRADA
Broj: 06-25/23-I
Dana: 06.03.2023. godine
Z R E Nj A N I N
 

 

Na osnovu člana 22. i 63. Poslovnika Skupštine grada Zrenjanina (''Službeni list grada Zrenjanina'', br. 17/20 – prečišćen tekst i 33/20)

S A Z I V A M

27. SEDNICU SKUPŠTINE  GRADA  ZRENJANINA

ZA PONEDELJAK 13.03.2023. GODINE

Sednica će se održati u zgradi Skupštine grada Zrenjanina, u velikoj sali, sa početkom u 10,00  časova.
Za ovu sednicu predlažem sledeći 

D N E V N I    R E D

 

1. Predlog Odluke o prestanku mandata odbornika Skupštine grada Zrenjanina Kostreš Bojanu

2. Predlog Odluke o Izmenama i dopunama Statuta grada Zrenjanina 

3. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Poslovnika Skupštine grada Zrenjanina

4. Predlog Odluke o izmenama Odluke o Gradskoj upravi Grada Zrenjanina

5. Predlog Odluke o izmeni Odluke o manifestacijama  od posebnog značaja za Grad Zrenjanin

6. Predlog Odluke o izradi Izmena i dopuna Plana generalne regulacije ''Dolja'' u Zrenjaninu

7. Predlog Odluke o donešenju Izmena i dopuna Plana generalne regulacije ''Bagljaš'' u Zrenjaninu

8. Predlog Odluke o izmenama i dopunama Odluke o postavljanju i uklanjanju manjih montažnih i drugih objekata na površinama javne i druge namene na teritoriji grada Zrenjanina 

9. Predlog Odluke o Izmenama i dopunama Odluke o parkiranju vozila

10. Predlog Odluke o izmeni Odluke o promeni osnivačkog akta JKP ''Pijace i parkinzi'' Zrenjanin 

11. Predlog Odluke o izmeni Odluke  o preuzimanju prava, obaveza i odgovornosti osnivača  Kulturnog Centra Zrenjanin 

12. Predlog Odluke o davanju saglasnosti na konačni Nacrt javnog ugovora za Postupak izbora privatnog partnera za realizaciju Projekta javno-privatnog partnerstva bez elemenata koncesije za realizaciju projekta finansiranja, izgradnje i održavanja lokalne putne infrastrukture na teritoriji grada Zrenjanina 

13. Predlog Odluke o Programu uređivanja građevinskog zemljišta za 2023. godinu

14. Predlog Odluke o pokretanju postupka pribavljanja nepokretnosti u javnu svojinu grada Zrenjanina neposrednom pogodbom

15. Predlog Odluke o pokretanju postupka razmene nepokretnosti privatne svojine i javne svojine grada Zrenjanina 

16. Predlog Rešenja o izmeni Rešenja o određivanju doktora medicine za stručno utvrđivanje vremena i uzroka smrti lica umrlih van zdravstvene ustanove i izdavanje potvrda o smrti

17. Predlog Programa otuđenja građevinskog zemljišta u javnoj svojini grada Zrenjanina za 2023. godinu

18. Predlog Zaključka o prihvatanju Informacije o stepenu usklađenosti planiranih i realizovanih aktivnosti iz programa poslovanja javnih preduzeća, društva kapitala i drugih oblika organizovanja na koja se primenjuje Zakon o javnim preduzećima čiji je osnivač grad Zrenjanin za period od 01. januara do 31. decembra 2022. godine

19. Predlog Zaključka o prihvatanju Analize poslovanja javnih preduzeća sa preduzetim merama za otklanjanje poremećaja u poslovanju, čiji je osnivač grad Zrenjanin, za period 01.01. do 31.12.2022. godine

20. Predlog Zaključka o donošenju Plana nabavki Skupštine grada Zrenjanina za 2023. godinu

21. Predlog Zaključka o donošenju Procene rizika od katastrofa za teritoriju grada Zrenjanina

22. Izveštaj o radu Lokalnog ombudsmana grada Zrenjanina za 2022. godinu

23. Izveštaj o realizaciji Programa poslovanja Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin za 2022. godinu

24. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na I izmenu i dopunu Programa poslovanja JKP ''Gradska toplana'' Zrenjanin za 2023. godinu

25. Predlog Zaključka o davanju saglasnosti na Prvu izmenu Programa poslovanja JP ''Gradska stambena agencija'' Zrenjanin za 2023. godinu

26. Predlog Rešenja o izboru predsednika i članova Gradskog saveta za mlade

27. Predlog Rešenja o razrešenju v.d. direktora Narodnog muzeja Zrenjanin 

28. Predlog Rešenja o imenovanju direktora Narodnog muzeja Zrenjanin 

29. Predlog Rešenja o razrešenju v.d. direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin 

30. Predlog Rešenja o imenovanju direktora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin 

31. Predlog Rešenja kojim se konstatuje prestanak dužnosti v.d. direktora Apoteke Zrenjanin

32. Predlog Rešenja o imenovanju v.d. direktora Apoteke Zrenjanin

33. Predlog Rešenja o razrešenju predsednika i člana Upravnog odbora Gradske narodne biblioteke “Žarko Zrenjanin” Zrenjanin 

34. Predlog Rešenja o imenovanju predsednika i člana Upravnog odbora Gradske narodne biblioteke “Žarko Zrenjanin” Zrenjanin 

35. Predlog Rešenja o razrešenju predsednika i članova Upravnog odbora Predškolske ustanove Zrenjanin 

36. Predlog Rešenja o imenovanju predsednika i članova Upravnog odbora Predškolske ustanove Zrenjanin 

37. Predlog Rešenja o razrešenju člana Upravnog odbora Centar za pružanje socijalne zaštite grada Zrenjanina - MOST 

38. Predlog Rešenja o imenovanju člana Upravnog odbora Centar za pružanje socijalne zaštite grada Zrenjanina - MOST 

39. Predlog Rešenja o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Centra za socijalni rad grada Zrenjanina 

40. Predlog Rešenja o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Centra za socijalni rad grada Zrenjanina 

41.  Predlog Rešenja o razrešenju predsednika Nadzornog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin 

42. Predlog Rešenja o imenovanju predsednika Nadzornog odbora Zavoda za zaštitu spomenika kulture Zrenjanin

43. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole “Dr Jovan Cvijić” Zrenjanin

44. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “Dr Jovan Cvijić” Zrenjanin

45. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole “Žarko Zrenjanin” Zrenjanin 

46. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “Žarko Zrenjanin” Zrenjanin 

47. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Osnovne škole “Dositej Obradović” Farkaždin 

48. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole “Dositej Obradović” Farkaždin 

49.  Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Zrenjaninske gimnazije Zrenjanin 

50. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Zrenjaninske gimnazije Zrenjanin 

51. Predlog Rešenja o razrešenju člana Školskog odbora Hemijsko – prehrambene i tekstilne škole “Uroš Predić” Zrenjanin

52. Predlog Rešenja o imenovanju člana Školskog odbora Hemijsko – prehrambene i tekstilne škole “Uroš Predić” Zrenjanin

Molimo Vas da sednici neizostavno prisustvujete, a u slučaju sprečenosti svoj izostanak blagovremeno opravdate na telefon: 3150202, 3150124 ili 3150125.

PREDSEDNIK
SKUPŠTINE GRADA
Čedomir Janjić 

NAPOMENA:

Materijali za tačke predloženog dnevnog reda za 27. sednicu Skupštine grada Zrenjanina zakazanu za 13.03.2023. godine nalaze se na sajtu grada Zrenjanina: www.zrenjanin.rs, u delu Gradska vlast, Skupština grada, osim materijala za tačku 7., 9. i 13. i za tačke od broja 26. do broja 52. koji će se dostaviti naknadno.

Pisani materijal, u koji se može izvršiti uvid svakog radnog dana u radno vreme nalazi se u zgradi Gradske uprave grada Zrenjanina u kancelariji br. 83, u Službi Skupštine grada, Gradonačelnika i Gradskog veća.